Hållbart företagande en nyckel till framgång

Hållbart företagande en nyckel till framgång

Hållbart företagande och dess fördelar var ett av samtalsämnena under Building Sustainability’s andra konferensdag.

Bland annat var Sveriges ambassadör för CSR, Diana Madunic, på plats för att berätta om regeringens arbete och vad som förväntas av svenska företag. Det är en rad parametrar att ta hänsyn till, påpekade hon; hållbarhet, etik, skattefrågor och jämställdhet men också hur företag kan arbeta för att introducera nyanlända på arbetsmarknaden. Madunic vände också på den fråga som ofta lyfts fram att CSR medför kostnader. Företag bör snarare fråga sig vad kostnaden blir att inte arbeta med dessa frågor och att se det som en kostnad är ett gammalt synsätt som i längden påverkar vinsten. Ett aktivt CSR-arbete ger ett konkurrenskraftigt försprång. Det är även ett sätt att också rekrytera smart i framtiden då hållbarhetsfrågor av olika slag blir allt viktigare för nya generationer som gärna vill arbeta på företag och organisationer som tydligt tar ställning.
– De mest framgångsrika företagen i framtiden kommer att vara de som gör hållbarhet till en del av deras kärnverksamhet, konstaterade Diana Madunic.

Seher Yilmaz från Rättviseförmedlingen, en organisation som hjälper projekt, organisationer och medier att hitta kompetens, berättade om ursprunget till organisationen och vikten av att tänka utanför ramarna. I grunden handlar om hur rekrytering ofta sker utifrån stereotypa bilder av t ex en företagsledare. Det handlar också om att en person på en ny position ofta anställs för att den som rekryterar identifierar sig med personen, man utgår ifrån sina egna intressen och preferenser. Det rör sig även om föreställningen och grundantagandet att det – trots viljan att rekrytera t ex mer kvinnor – inte finns några alternativ. Ett vanligt förekommande argument, eller ursäkt, som Yilmaz talar om, är att det inte finns t ex några kvinnor inom det specifika yrkesområdet. Antagandet, som sällan har anknytning till den faktiska verkligheten, görs många gånger pga brist på tid, kompetens och inspiration. Men personerna finns där ute, det gäller att vidga sina vyer och ta initiativ, lyfter Seher Yilmaz fram.
– Och initiativen måste ofta börja inom organisationen, det är då det kan ske en förändring.

De stora, internationella byggföretagen Skanska och Saint-Gobain medverkade även och lyfte fram hur de arbetar med CSR inom verksamheten och till mångt och mycket styr verksamheten.

– Att arbeta med CSR är ett dagligt arbete på alla nivåer och en grundbult i företagskulturen. Det måste säkerställas att de här frågorna är djupt rotade i företaget, sade Pascal Eveillard, Director Sustainable Habitat, Saint Gobain.

Seher Yilmaz från Rättviseförmedlingen.

Relaterade artiklar

Leave A Comment