Partiernas överenskommelse om marknadshyror får ris och ros

Partiernas överenskommelse om marknadshyror får ris och ros

ANNONS

Annons

Marknadshyror i nyproduktion är ett av förslagen som regeringsförhandlingarna mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet har resulterat i, ett förslag som har mötts av blandad kritik från branschen.

Totalt handlar det om 73 punkter som de fyra partierna har kommit överens om, varav flera berör bygg- och bostadssektorn, bland annat minimikrav vid byggande utifrån ett livscykelperspektiv, öka byggande i trä och krav på klimatdeklarationer för klimatbra byggande. Föreslaget innebär också attomfattande regelförenklingar ska genomföras för att förenkla och förkorta planprocessen och därmed göra byggandet snabbare och billigare.

En annan punkt gäller utveckling och effektivisering av Stadsmiljöavtalen för att bland annat främja alternativ till bil i städerna. Andelen som reser med cykel ska öka, bilpooler ska stimuleras och skatteregler ska underlätta för cykelpendling, enligt förslaget. En annan punkt handlar om att förändra EBO, Boendeformen eget boende för asylsökande. I vissa kommuner med socioekonomiska utmaningar har EBO lett till trångboddhet, osäkra boendeförhållanden och flyttkedjor som riskerar att försena etableringen. Kommunerna bör därför ges en möjlighet att begränsa EBO i områden med socioekonomiska utmaningar.

Marknadshyror i nyproduktion

Ett av de mer uppmärksammade förslagen innebär att marknadshyror införs i nyproduktion. Hyran inom dessa bestånd sätts efter en inledande period enligt en tariff grundad på jämförbara nybyggda objekt med en gradvis anpassning för att uppnå förutsägbarhet eller genom gängse förhandling. Det är upp till fastighetsägaren att välja vilken av dessa metoder som tillämpas. Lägenheternas kvalitet och läge föreslås få ett större genomslag i hyressättningen. Även hyrorna för de existerande hyresrätterna ska ses över av en statlig kommission med syftet att ändra hur hyrorna sätts. Kommissionen ska kartlägga den varierande tillämpningen av lägesfaktorn mellan olika orter och föreslå lämpliga åtgärder från statens sida i de fall det konstateras att lägesfaktorn inte beaktas i tillräcklig mån.

Hyresgästföreningens ordförande Marie Linder menar att förslagen innebär ett hot mot såväl dagens som framtida hyresgäster.

– Förslagen fördyrar för hyresrätten men gör inget för andra upplåtelseformer. De enda som kommer gynnas ekonomiskt är den lukrativa fastighetsbranschen och de som säljer sina bostadsrätter. Detta är ett svek mot framtidens hyresgäster och ett hot mot nuvarande, säger Marie Linder.

Läs mer: Duell – är fri hyressättning en lösning på bostadssituationen?

Vill se konkreta regelförändringar

Fastighetsägarna har också kommenterat överenskommelsen som man menar innehåller flera goda reformambitioner på bostadsmarknaden.

– Det är bra att överenskommelsen innehåller några steg som av utkastet förefaller leda till en friare modell för hyressättning i just nyproduktionen, och det kommer att också krävas åtgärder i det befintliga hyressättningssystemet som möjliggör förhandlingar mellan likvärdiga parter, där Hyresgästföreningen inte kan hålla fast vid sitt veto och där det finns en fungerande från parterna fristående tvistelösning. Att överenskommelsen adresserat dessa frågeställningar känns rimligt, säger VD Reinhold Lennebo.

Ambitioner om förändringar av bostadspolitiken är en god utgångspunkt men behöver också snabbt omsättas i konkreta regelförändringar för att ge effekt, påpekar branschorganisationen.

– Jag hoppas att den tillträdande regeringen och dess stödpartier nu tar bostadsfrågorna på största allvar och verkligen genomför förändringar som möjliggör för en fungerande bostadsmarknad, kommenterar Reinhold Lennebo.

Får ingen större betydelse

Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke och bostadspolitisk expert med s-stämpel, menar att den ram för bostadspolitiken som presenterats kan få en svagt positiv betydelse för byggandet men att den inte innehåller några förslag som underlättar för de mest utsatta på dagens bostadsmarknad, d v s unga, förstagångsköpare och ekonomiskt svaga grupper.

– Plattformen säger ingenting om hur framtidens bostadsbyggande ska finansieras, hur unga och ekonomiskt svaga grupper ska få lättare att komma in på bostadsmarknaden och hur den nedåtgående spiralen för bostadsbyggandet ska brytas.

Vidare menar han att fri hyressättning i nyproduktionen inte kommer att få någon större betydelse.

– Dagens nyproduktionshyror ligger redan nära marknadsnivån. Större och mer positiv betydelse får förslaget om att inrätta ett skiljedomsförfarande. Med denna åtgärd stärker man legitimiteten i partsmodellen samtidigt som det är troligt att hyrorna även i beståndet blir mer anpassade till läge, standard och hyresgästernas preferenser, säger Lennart Weiss.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.