Förslag på ny bostadsförsörjningslag

Förslag på ny bostadsförsörjningslag

Den 7 maj tog bostadsminister Peter Eriksson emot ett förslag till nytt arbetssätt för bostadsförsörjningsfrågor. Enligt ett pressmeddelande från regeringen står hushåll som har svårt att få en bostad på marknadens villkor i fokus för förslaget.

Utredningen Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar föreslår en ny lag om bostadsförsörjning och enligt regeringen syftar den till att ge kommunerna bättre förutsättningar och ett skarpare yttre tryck att åtgärda bostadsbristen.

Förslaget innebär ett nytt arbetssätt där Boverket, länsstyrelserna, regionerna och kommunerna ges olika roller och förväntas bidra till att skärpa och förfina bilden av bostadsbristens omfattning, och vad som är effektiva insatser för att åtgärda den.

-Vi behöver ett förtydligande av kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Utredningen visar på ett arbetssätt och ansvarsfördelning som innebär att det planeras och byggs bostäder för alla inkomstgrupper. Det är bra. De olika verktyg som kommunerna har idag går att använda för att klara uppgiften, säger bostadsminister Peter Eriksson i en kommentar.

I juli 2017 gav regeringen utredaren Hanna Wiik i uppdrag att kartlägga hur kommunerna arbetar med efterfrågan och bostadsbehoven bland grupper som har svag ställning på bostadsmarknaden och analysera om det finns behov av fler kommunala verktyg eller förändringar i bostadsförsörjningslagen.

Enligt utredningen  saknas en samlad bild i kommunerna av vilka bostadsbehov som inte tillfredsställs på marknaden. Utredningens kartläggning visar att ingen kommun gör någon samlad bedömning av skillnaden mellan det faktiska utbudet av bostäder på marknaden och det utbud som skulle ge alla hushåll en godtagbar bostad. Inte heller följs eller prognosticeras det faktiska utbudet av bostäder på bostadsmarknaden. Svaren på utredningens enkät- och intervjufrågor uppvisar heller inte några systematiska skillnader i ambition eller förmåga mellan kommunerna när det gäller att identifiera det samlade otillfredsställda behovet enligt regeringens pressmeddelande.

Foto: Fredrik Hjerling

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment