Bostadspolitisk duell – så vill S och M lösa bygg- och bostadsfrågorna

Bostadspolitisk duell – så vill S och M lösa bygg- och bostadsfrågorna

Annons

Med en månad kvar till höstens val tar vi tempen på bostadspolitiken. Hållbart Byggande har bett Socialdemokraterna och Moderaterna svara på var de står i en rad frågor om bostadsbristen, boendesituationen för unga och nyanlända och vad branschen kan vänta sig för förändringar efter valet.

Johan Löfstrand, bostadspolitisk talesperson, Socialdemokraterna

Foto: Victor Svedberg

Samtidigt som behoven är större än någonsin visar till exempel Sveriges Byggindustriers konjunkturprognos för 2018-2019 att bostadsbyggandet tappar fart. Hur ska vi komma tillrätta med att planera byggandet efter bostadsbehov, enligt er ståndpunkt?

– Kommunerna har bostadsförsörjningsansvaret – och det är viktigt att de tar det ansvaret samt bygger så att alla har möjlighet att efterfråga. Den s-ledda regeringen har till exempel infört en byggbonus för kommuner som tar ansvar för bostadsförsörjningen. Vi tror dock att flera kommuner måste ta ansvar för att bygga bostäder framgent.

Hur ser era förslag ut för att lösa situationen för de grupper som är nya på bostadsmarknaden, som unga och nyanlända, men även äldre som kanske skulle behöva byta boende? Hur ska de få en chans till en bättre boendesituation?

– Vi vill se fler hyresrätter, bra bostäder för äldre, studentbostäder, blandade bostadsområden med både villor, radhus och flerfamiljshus som bryter den växande bostadssegregationen. Den s-ledda regeringen har infört ett investeringsstöd för att stimulera byggandet av hyreslägenheter och studentbostäder med rimliga hyror. Vi har även genomfört ett antal regelförenklingar som gör det lättare att bygga och vi vill ha en standardisering för serietillverkade hus för att sänka kostnaderna. Socialdemokraterna vill också rusta och renovera miljonprogrammen, sammanlagt vill vi rikta 3,2 miljarder årligen från 2020 för att bekämpa bostadssegregationen och förbättra attraktiviteten i de aktuella bostadsområdena.

En ny rapport visar att marknadshyror skulle innebära ökade hyror både i storstadsregioner och utanför storstäderna. Men det finns också forskning som talar för att marknadshyror i kombination med höjda bostadsbidrag, billigare mark och bättre utnyttjande av dagens bostadsbestånd skulle lösa upp knutarna på bomarknaden. Hur ser ni på ett införande av marknadshyror?

– Vi är emot marknadshyror, vi tror istället på den svenska partsmodellen, där hyresgästerna och fastighetsägarna kommer överens om hyrorna. Vi vill värna om allas rätt till en bostad, oavsett storlek på den egna eller föräldrarnas plånbok. I stället för att sälja ut allmännyttans hyresrätter vill vi bygga fler hyresrätter.

Tror ni på en blocköverskridande överenskommelse om bostadsfrågor efter valet?

– Under kommande mandatperiod behövs blocköverskridande uppgörelser och reformer, med ett fördelningspolitiskt fokus. Särskilt inom skatteområdet, som är nära sammankopplat med bostadsfrågorna.

För att nå klimatmålen krävs att byggbranschen ökar takten mot hållbart byggande och hållbar renovering. Hur kan byggbranschen bli bättre på klimatomställning och på vilket sätt vill ni med er politik stötta den omställningen?

– Det finns redan krav vad gäller energiåtgång vid uppvärmning och det finns säkert skäl att kontinuerligt höja de ambitionerna. Att öka trähusbyggandet är en viktig ambition som vi tror att kommunerna i större utsträckning genom planarbetet och riktad upphandling kan åstadkomma. Också genom att arbeta för en ökad medvetenhet kan vi hitta drivkrafter som ger en ökad efterfrågan av trähus.

Om Socialdemokraterna vinner valet – vad kan Sveriges byggbransch vänta sig för förändringar?

– Sverige behöver fler bostäder och en rättvisare bostadsmarknad. Vi ska därför fortsätta att bygga och vi ska bygga bostäder som fler har råd att bo i. Vi måste få bort trösklar som hindrar många grupper från att ha råd att ta sig in på bostadsmarknaden. Vi vill särskilt prioritera satsningar för att fler unga ska kunna flytta hemifrån och få sin första bostad. Arbetet kring regelförenklingar måste fortgå och industrialiserat och standardiserat byggande måste utvecklas. Under kommande mandatperiod behövs också en blocköverskridande uppgörelse på bostadsområdet för att skapa långsiktiga spelregler för alla aktörer inom bostadssektorn.

 

Mats Green, bostadspolitisk talesperson, Moderaterna

Foto: Fredrik Wennerlund

Samtidigt som behoven är större än någonsin visar till exempel Sveriges Byggindustriers konjunkturprognos för 2018-2019 att bostadsbyggandet tappar fart. Hur ska vi komma tillrätta med att planera byggandet efter bostadsbehov, enligt er ståndpunkt?

– Bostadskrisen håller på att fördjupas och bristen på bostäder är ett problem som påverkar hela samhället i grunden. Grundproblemet i bostadskrisens Sverige handlar om att det är för svårt, dyrt och tar för lång tid att bygga bostäder. En politik för fler bostäder måste utgå från att begränsa detaljplanekrav, få fram mer byggklar mark och att göra betydande regelförenklingar. Vi måste vara beredda att korta flera år från planprocessen och därför måste lagstiftningen förenklas och ses över på bred front. Det tar allt för lång tid att gå från idé till färdig bostad i Sverige idag.

Hur ser era förslag ut för att lösa situationen för de grupper som är nya på bostadsmarknaden, som unga och nyanlända, men även äldre som kanske skulle behöva byta boende? Hur ska de få en chans till en bättre boendesituation?

– Idag är de bostäder som finns tillgängliga både för få och ofta för dyra för bland annat unga. Därför krävs att bostadspolitiken hittar nya lösningar för att fler ska få den första bostaden – att ta steget in på bostadsmarknaden måste bli lättare. Det handlar dels om att förenkla byggprocessen och minska regelkrånglet, så att billigare bostäder kan byggas snabbare. Dessutom måste vi verka för att öka rörligheten på bostadsmarknaden, och se över hur vi kan underlätta för fler att ta sig in på ägarmarknaden. Regeringens byggsubventioner på över 11 miljarder har misslyckats och inte lett till fler bostäder där bristen är som störst, i våra storstäder.

En ny rapport visar att marknadshyror skulle innebära ökade hyror både i storstadsregioner och utanför storstäderna. Men det finns också forskning som talar för att marknadshyror i kombination med höjda bostadsbidrag, billigare mark och bättre utnyttjande av dagens bostadsbestånd skulle lösa upp knutarna på bomarknaden. Hur ser ni på ett införande av marknadshyror?

– Moderaterna vill inte ensidigt förändra hyressättningssystemet. Ska svensk hyresmarknad reformeras behöver det göras inom ramen för en blocköverskridande överenskommelse. I en sådan förhandling menar vi att en del behöver vara en ansvarsfull infasning av ett nytt och mindre reglerat hyressättningssystem i hela beståndet. Detta är nödvändigt för att vi fortsatt ska kunna värna hyresrätten som upplåtelseform. Dagens system har stora brister – det är något som allt ifrån forskare, branschen och Hyresgästföreningen pekar på. Men för att lösa bostadskrisen måste vi ta ett helhetsgrepp för att förändra plan- och bygglagen, bullerkrav, olika skatter och få tillgång till mer byggbar mark. Det räcker inte att tala om olika regleringar av hyresrätten.

Tror ni på en blocköverskridande överenskommelse om bostadsfrågor eftervalet?

– Vi anser att vi behöver få till stånd nya blocköverskridande samtal om bostadsmarknadens funktionssätt i syfte att få till långsiktigt hållbara reformer. Alla partier måste vara beredda att släppa sina heliga kor i bostadspolitiken och se till vad som verkligen behövs för att det ska bli enklare och gå snabbare att bygga bostäder i Sverige. Grundproblemet är att vi har en omfattande bostadsbrist, och då måste alla aspekter av bostadspolitiken diskuteras brett.

För att nå klimatmålen krävs att byggbranschen ökar takten mot hållbart byggande och hållbar renovering. Hur kan byggbranschen bli bättre på klimatomställning och på vilket sätt vill ni med er politikstötta den omställningen?

– Det mest hållbara byggandet är det som ger bostäder som kan stå i hundratals år. Det är hållbart såväl ur miljö- och klimatmässig synvinkel som ur ett ekonomiskt perspektiv. I ett sådant arbete måste hela livscykelperspektivet räknas in – allt ifrån materialval till transporter, energiförbrukning, klimatanpassning och husets livslängd till dess att det rivs. Samtidigt pågår ett enormt hållbarhetsarbete i branschen, ett resultat både av entreprenörs- och innovationskap och av att kunderna till exempelvis nya bostäder ställer allt högre krav på ett miljö- och klimatmässigt hållbart boende. Offentliga aktörer har ett stort ansvar i att formulera upphandlingar så att konkurrensen främjas. Ju fler aktörer som konkurrerar om ett projekt, desto bättre kan resultatet bli för klimatet såväl som för ekonomin.

Om ni vinner valet – vad kan Sveriges byggbransch vänta sig för förändringar?

– Genomgripande förenklingar av plan- och byggregler så att planprocessen kan kortas med år och inte bara veckor. Det innebär t.ex. en stärkt översiktsplan och begränsningar av detaljplanekravet, lättnader i buller- och strandskyddsregler, översyn av riksintressesystemet och förändringar av den idag allt för omfattande överklagandeprocessen för att nämna några exempel. Sverige behöver även en politik som ger möjligheter för alla, i synnerhet unga och de med lägre inkomster, att äga sitt boende. Vi måste se över möjligheterna att få till stånd stödfunktioner för de som vill ta sig in på ägarmarknaden. För ett parti som Moderaterna som har social rörlighet som bärande tanke är det centralt att fler måste ha möjlighet att äga sitt boende.

 

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment