Boverket föreslår krav på klimatdeklaration för byggnader

Boverket föreslår krav på klimatdeklaration för byggnader

Den 15 januari lämnade Boverket en delredovisning till regeringen genom rapporten “Klimatdeklaration av byggnader, förslag på metod och regler, delrapport”.

Boverket har i uppdrag av regeringen att lämna förslag om metod och regler för att redovisa byggnaders klimatpåverkan med beaktande av ett livscykelperspektiv. Som svar på regeringsuppdraget har de nu lämnat som förslag att regler införs med krav på klimatdeklaration av byggnader.

Syftet med klimatdeklarationen är enligt Boverket att i ett första steg öka medvetenheten och kunskapen om byggnaders klimatpåverkan för att i nästa steg styra mot lägre klimatpåverkan och bidra till att nationella målet om klimatneutralt Sverige 2045 ska uppnås. Förslaget bygger på att en miniminivå av klimatdeklaration för byggnader ska införas för i princip samtliga byggnader. En utökning av omfattningen av klimatdeklarationen föreslås komma i nästa steg.

Boverket föreslår att krav på klimatdeklarationen gäller vid uppförande av byggnader, dock med vissa undantag, och genomförs i etapper för olika byggnadstyper. Inledningsvis föreslås flerbostadshus och lokaler omfattas av kraven.

De byggnadsdelars klimatpåverkan som föreslås bli obligatoriska att redovisa är klimatskärm, stomme samt garage och källare.

Källa: Boverket
Foto: iStock

 

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment