Träbyggandet når nya höjder

Träbyggandet når nya höjder

Intresset för att bygga med trä växer sig starkare och nu går trenden även mot fler höga byggnader i trä.

Skyskrapor och höghus i trä är på gång i europeiska storstäder som London, Paris och Wien och även i Stockholm.

– Det finns en enorm spänning i detta enkla, människonära material. När det tas in i höga offentliga byggnader och landmärken blir det otroligt häftigt. Det blir en dimension som jag tror är svår att få till med betong och stål, säger Oskar Norelius, arkitekt på White.

Han är en av de ansvariga arkitekterna bakom Skellefteås nya kulturhus som ska byggas i trä. När det står färdigt om drygt tre år kommer det att vara Nordens högsta träbyggnad. Största delen av stommen och fasaderna görs i trä.

– Läget i Skellefteå med den stora tillgången till skog gjorde att det kändes självklart att bygga ett sådant profilprojekt i trä, berättar Robert Schmitz, arkitekt på White och tillsammans med Oskar är han ansvarig arkitekt bakom projektet. Sedan finns det så klart en viktig hållbarhetsaspekt i det. Genom att bygga i trä finns det enorma förutsättningar för att jobba med livscykelperspektiv.

Miljömässiga fördelar

Minskade koldioxidutsläpp och bättre hållfastighet är några av de miljömässiga fördelarna med trä som byggmaterial påpekar Robert, liksom kortare produktionstider. Även mängden material kan minimeras genom att stommen görs i trä.

Politisk vilja

Även Stockholms silhuett kan komma att få ett nytt landmärke i trä. För att få bukt med bostadsbristen har Centerpartiet har lämnat förslag på ett 44 våningar högt hus i trä på parkeringshuset Parkaden på Regeringsgatan. Bakom designen av Trätoppen, som det nya höghuset skulle heta, står Anders Berensson Arkitekter. Planen är att använda sig av korslaminerat trä.

– Jag tycker att det är något fint med att bara använda ett material. Korslaminerat trä lämpar sig även väldigt bra för att skapa det säregna mönstret på fasaden. Med dagens teknik går det på ett enkelt sätt att mäta ut det utan att det medför en större materialåtgång, säger Anders.

Om 40-våningshuset på Regeringsgatan blir av är än så länge osäkert. Men Anders menar att förslaget ändå visar på en politisk vilja att bygga högt i trä och att det banar väg för att ett liknande projekt kan se dagens ljus inom en snar framtid.

Trätoppen

Skiss på Trätoppen.

Brandrisken

I takt med utvecklingen mot fler höga trähus pågår också diskussioner kring bland annat brandproblematiken. Brandskyddsföreningen har uttryckt oro över att det finns bristande brandskydd i byggtekniken när det gäller höga trähus.

– Det är absolut en viktig fråga och något vi självklart fokuserar på att säkerställa i arbetet med projektet i Skellefteå, säger Oskar. Samtidigt finns det också experter som påtalar fördelar med trä vid en eventuell brand då man tydligt kan se om konstruktionen är påverkad. Jag tror att vi kommer att behöva plöja lite mark till en början när det gäller träbyggandet, det finns inte färdiga koncept för allt ännu.

Kommentar från Brandskyddsföreningen:

– Vi har en oro för brandskyddet med avseende på egendomsskydd för höga trähus, säger Lisa Björk, brandingenjör på Brandskyddsföreningen. Vi anser också att ett bra brandskydd har miljömässiga fördelar och bidrar till långsiktig hållbarhet. Bränder påverkar klimatet och miljön negativt på flera sätt. När det brinner produceras växthusgaser och många andra farliga ämnen. Vid brandsläckning förbrukas stora mängder vatten. Det finns också en risk för att förorenat vattnet rinner ut i den omgivande marken och miljön. Dessutom uppstår ofta stora vattenskador vid brandsläckning. Vattenskadorna är inte sällan värre än skadan från själva branden. Skador efter en brand medför stora byggåtgärder. Sett över en byggnads hela livslängd står ofta byggtiden för en stor del av byggnadens totala klimatpåverkan. Efter en brand lägger vi till ännu en byggtid. Om branden läggs till byggnadens livscykelanalys så ser vi alltså en mycket större negativ klimatpåverkan än om vi endast betraktar byggnaden under brukstid utan olyckor eller störningar. Hur kan ett hus vara långsiktigt hållbart om det förstörs helt eller till stora delar om det börjar brinna?

 

Skellefteå kulturhus. Illustration: White

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment