Nytt förslag om krav på inspektion av uppvärmning och luftkonditionering

Nytt förslag om krav på inspektion av uppvärmning och luftkonditionering

I ett gemensamt regeringsuppdrag har Energimyndigheten och Boverket utrett hur krav på inspektion av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem ska införas i svenska regler. Kravet på inspektion finns i EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda.

Enligt EU-direktivet om byggnaders energiprestanda, även kallat EPBD, är det system med nominell effekt på över 70 kW som ska inspekteras regelbundet. I svaret till regeringen föreslår Boverket och Energimyndigheten att krav på inspektionen samordnas med lagen och förordningen om energideklarationen för de byggnader som deklareras regelbundet, och att övriga byggnader ska rapporteras separat.

Inspektion omfattar enligt energiprestandadirektivet värmegeneratorn (fjärrvärmecentralen i byggnaden, värmepump osv) och efterföljande distributionssystem för uppvärmning och kyla samt ventilation om det är kombinerat med uppvärmningen eller kylan. Här ingår bedömning av värmegeneratorns storlek i förhållande till behovet, system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning, rörledningar, pumpar, isolering, ventiler m.m. och ligger till grund för åtgärdsförslag.

Kan träda i kraft 2020

Liknande krav har tidigare funnits för luftkonditioneringssystem och förslaget innebär att de tidigare reglerna återupptas och anpassas till gällande lydelse i energiprestandadirektivet (EPBD). Förslaget är att kravet på inspektion ska träda i kraft den 10 mars 2020. Energiprestandadirektivet innehåller också krav på att alla byggnader som inte är bostäder, och som har uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem med en nominell effekt över 290 kW, ska ha fastighetsautomation som uppfyller vissa minimikrav. Detta gäller såväl nya byggnader som befintliga byggnader och kravet börjar gäller från år 2025.

De båda myndigheterna föreslår att kraven införs genom ändringar i plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen.

Annons

Leave A Comment