Med sikte på klimatneutral betong 2045

Med sikte på klimatneutral betong 2045

Med hjälp av Betonginitiativet vill aktörer i branschen skapa bättre förutsättningar för framtidens mer klimatneutrala betong.

Betong bidrar med stora koldioxidutsläpp, framförallt från cementtillverkningen, och därför har nu flera aktörer av de som på olika sätt arbetar med, beställer, tillverkar och upphandlar betong dragit igång Betonginitiativet. Tanken är att skapa en gemensam plattform för alla betongaktörer, byggare, beställare och kommuner som vill vara med och öka takten i arbetet mot klimatneutral betong. ”Vår vision och vårt mål är att den klimatneutrala betongen ska gå att köpa senast år 2030 och användas överallt i Sverige år 2045,” skriver Betonginitiativet i en debattartikel i UNT den 17 januari i år. Tillsammans med Fossilfritt Sverige ska nu en färdplan för klimatneutral betong tas fram och den ska överlämnas till statsministern under våren.

För att kunna ta fram klimatneutral betong behöver den hållbara cementproduktionstekniken utvecklas, bli storskalig och konkurrenskraftig, menar initiativtagarna vidare i debattartikeln. En förutsättning för att produktion av betong ska bli helt koldixidneutral är att den ännu inte fungerande CCS-tekniken, det vill säga lagring av koldioxid i berggrunden, ska komma i drift.

– Tekniken finns och har pilottestats bland annat i Norge, men det finns en del logistiska och finansiella utmaningar kvar. Klimatneutral cement uppskattas bli 70 procent dyrare vilket gör att den skulle få svårt att konkurrera på dagens marknad, men för att ge ett perspektiv så innebär det bara en halv procents högre kostnad på en hel byggnad,  säger Svante Axelsson, Nationell samordnare på Fossilfritt Sverige.

Nästan samtidigt som Betonginitiativet offentliggjordes påtalade Återvinningsindustrierna att Sverige förlorar 42 miljarder årligen på dålig återvinning av bland annat byggmaterial. På frågan om man i detta arbete kommer att titta på möjligheterna att öka återvinningen av betong säger Svante Axelsson att materialet idag främst återvinns som vägfyllnadsmaterial, men att det även är möjligt att återvinna och använda som ballast i ny betong.

– Det sker en utveckling av detta för att öka graden av återvinning av betong. Under hela sin livslängd tar betongkonstruktioner upp koldioxid motsvarande cirka 20 procent av utsläpp från produktionen. Genom förbättrad hantering av återvunnen betong finns potential att fördubbla upptaget. Dessa delar kommer branschen att titta mer på i färdplansprocessen.

Annons

Leave A Comment