Enklare samverkan när Elinelund planeras med digitala verktyg

Annie Altengård, planarkitekt på Stadsbyggnadskontoret i Malmö och Oskar Berglund, projektledare på Fastighets- och gatukontoret i Malmö. Bild: Spacemaker

Enklare samverkan när Elinelund planeras med digitala verktyg

ANNONS

Annons

Nya Elinelund ska med 2 000 bostäder bli en levande, hållbar stadsdel. Malmö stad använder sen i april i år ett digitalt verktyg för att för att underlätta samarbetet mellan olika förvaltningar, genom att visa hur hur alternativa sätt att bygga påverkar buller, solljus, planering av sociala ytor och skydd för den värdefulla naturmiljön i kalkbrottet.

Elinelund etapp 3 är den tredje och sista etappen i utbyggnadsområdet Elinelund. Här planeras förutom bostäder en grundskola, förskola, sporthall, parkeringshus, verksamheter och parker. Etapp 3 omfattar till stora delar området sydost om Kalkbrottet och består främst av åkermark. Det är ett stort område på 40 hektar och marken ägs av Malmö stad. I planförslaget (dp 5621) finns det utrymme för 1700 bostäder i flerbostadshus och 350 småhus. Runt 20 tomter kommer att frigöras till den kommunala tomtkön för villabebyggelse.

Som stöd för utvecklingen av etapp 3 använder kommunen AI-baserad teknik från Spacemaker.

– I en visuell datamodell har vi och stadsbyggnadskontoret enkelt kunnat vrida och vända på byggnaders och gators placeringar och höjd för att finna intressanta lösningar. Det har gått fort och underlättat inte minst då vi haft svårt att träffas fysiskt på grund av pandemin, säger Oskar Berglund, projektledare på Fastighets- och gatukontoret.

Även representanter från skolan har fått ta del av visualiseringarna för att se hur till exempel bullret påverkar skolmiljön beroende på hur byggnaderna placeras.

– Det blåser oftast från sydväst och vi fick förslag på att lägga byggnader omlott för att minska att vinden för med sig bullret hela vägen in i området. Med Spacemakers simuleringar kan vi snabbt göra buller-, vind- och solstudier som annars skulle tagit veckor eller månader att få fram, förklarar Annie Altengård, planarkitekt på Stadsbyggnadskontoret och som tillsammans med Oskar Berglund är den som leder detaljplanearbetet.

Hänsyn till skyddat område

Elinelund ligger nära kalkbrottet i Limhamn. Idag är kalkbrottet ett naturreservat och rekreationsområde. Det är Riksintresse och Natura 2000-område. Här finns en rik flora och fauna med över 2000 olika arter som lever i kalkbrottets speciella livsmiljöer. Utformningen av det som ska byggas måste ta hänsyn till detta. Många i området kommer använda motionsslingan och det ska finnas gott om sociala ytor och möjligheter till rekreation. Nu är planen att involvera stadens geodataspecialister för att exportera den data som tagits fram i Spacemaker och göra ännu mer detaljerade visualiseringar av förslagen.

– Digitalt stöd för stadsutveckling gör processen och dialogen med de som involveras både säkrare och bättre. När alla ser hur och varför olika lösningar påverkar miljön blir samtalen konstruktiva och besluten bättre, avslutar Oskar Berglund.

 

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.