• söndag , 26 maj 2024


Mycket på gång! – Två utredningar nu redovisade

Mycket på gång! – Två utredningar nu redovisade

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]

Det har hänt mycket sedan sist. Det har kommit en höstbudget som många kommenterat på lika många olika sätt. Flera utredningar har presenterat sitt arbete och då tänker jag inte minst på Bättre bostäder för äldre som överlämnades till regeringen den 5:e oktober (SOU 2015:85) och Gestaltad livsmiljö som presenterades den 15:e oktober (SOU 2015:88). Boverket har fått nya uppdrag såsom ett om att utarbeta en strategi för att förbättra samordningen och utvecklingen av frågor som rör material som kommer i kontakt med dricksvatten och ett annat om att öka kompetensen för att undvika onödiga överklaganden och att underlätta bedömningen vid överklagan i planprocesser. Statens geotekniska institut (SGI) att komplettera och implementera systemet Geokalkyl för en effektivare planprocess. Dessutom har regeringen påbörjat fördelningen av de 2 miljarder kronor som under nuvarande mandatperiod ska gå till så kallade stadsmiljöavtal med syfte att stödja lokala och regionala kollektivtrafiksatsningar som bidrar till bostadsbyggande och hållbara stadsmiljöer. Därtill har vi den flyktingkris som för mindre än en vecka sprängde taket för hur många som hittills ansökt om asyl i Sverige under ett och samma år. För detta mycket ansträngda läge har Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) fått samordningsuppdraget. Men låt oss den mycket ansträngda situationen till trots stanna vid de två utredningarna som alltså i dagarna lämnat sina slutbetänkanden till regeringen.

Hur behovet av bostäder för äldre människor ska kunna mötas, vilka hinder som finns och på vilket sätt kommunerna har möjlighet att möta efterfrågan har varit utredningen Bättre bostäder för äldres huvudspår. Som teman för utredningen har man valt att särskilt lyfta fram tillgänglighetsfrågorna, de äldres sociala kontext, svårigheterna på svaga bostadsmarkander och de privat- liksom samhällsekonomiska finansieringsmöjligheterna. Särskilt glädjande är arr flera av huvudpoängerna liksom åtgärdsförslagen lätt kan kopplas samman med det kunskapsunderlag som jag var med och tog fram under utredningens gång.

För att möta efterfrågan på bostäder för äldre, en grupp som i relation till ungdomskullarna växer sig allt större, föreslår utredningen en rad åtgärder med fokus på fyra huvudområden; 1) förbättra tillgängligheten i det befintliga bostadsbeståndet, 2) få fram fler bostäder för äldre, även på svaga markander, med 3) fokus på boendeformer som ger möjligheter till gemenskap, underlättar för seniorer att flytta till – eller bo kvar i- en bostad som går att åldras i, samt att 4) främja forskning och annan kunskapsutveckling kring tillgänglighetsfrågor och gemenskap i boendet.

Mer konkret föreslår utredningen ett fortsatt statligt stöd för inventering av tillgänglighet i befintliga flerbostadshus, ett nytt statligt stöd för installation av hiss i befintliga flerbostadshus, att enkelt avhjälpta hinder också ska gälla för hinder in anslutning till entréer och trapphus i flerbostadshus och att en nationell tillgänglighetsmärkning tas fram av Boverket på uppdrag av regeringen. Vidare föreslås investeringsstöd för trygghetsbostäder för personer över 70 år och ett tillägg till bostadsförsörjningslagen att ”socialnämnden ska medverka i planeringen av bostadsförsörjningen och tillföra kunskaper och erfarenheter om levnadsförhållanden i kommunen ”och att satsningar på energiåtgärder i miljonprogrammen slås samman med satsningar som det finns behov av utifrån äldres bostadsbehov. Detta är dock bara några saker som föreslås i en mycket genomarbetade och kloka utredning där tjänstemännen ska ha en eloge för sitt betänkande med mycket konkreta handfasta förslag för regeringen att ta vidare.

2014 tog regeringen initiativ till utredningen Gestaltad livsmiljö- en ny politik för arkitektur, form och design. Utredningens uppdrag har varit att analysera nuvarande politik och att föreslå en ny politik för området liksom ”att stärka arkitekturens, formens och designens värde och betydelse för individen, livsmiljön och den hållbara samhällsutvecklingen”.

Utredningen föreslår i sitt betänkande dels det som kanske blivit mest omtalat; – en ny myndighet som kommer tillstånd genom en ombildning av Statens centrum för arkitektur och design, och dels fyra punkter som skall främjas särskilt inom ramen för den statliga piltiken på området.

  1. en helhetsyn präglad av kvalitet, samverkan och dialog i fromandet av en attraktiv gestaltad livsmiljö,
  2. ett inkluderande och demokratiskt samhälle med tillgång till goda livsmiljöer, såväl enskilda som gemensamma,
  3. ett förebildligt agerande från det offentliga, i alla dess roller, för en stärkt kvalitet i den gestaltade livsmiljön och
  4. en bred och tvärsektoriell kunskapsitveckling inom utbildning samt för utövare och aktörer inom området gestaltad livsmiljö.

Här kan man inte direkt, på samma sätt som i föregående omnämnd utredning, tala om konkreta mål och förslag förutom just förslaget om inrättandet av en ny myndighet. Men båda utredningarna är väl värda att läsa och fundera över, inte minst i bostadsbristens spår och mot bakgrund av att de flesta av oss som en lösning på samma brist inte gärna ser nya miljonprogram.

 

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

[the_ad_placement id="bottom-panorama-banner-nr-03"]
[the_ad_placement id="shortcode"]

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.

Urbana utmaningar