Träpanel och skifferfasad bäst ur miljösynpunkt

Träpanel och skifferfasad bäst ur miljösynpunkt

Annons

En studie från Lunds Tekniska Högskola visar i en jämförande analys av åtta olika fasadmaterial att träpanel och skifferfasad är bäst ur miljösynpunkt när det gäller klimatpåverkan, energianvändning och toxicitet.

Karolina Koch och Karin Lindeberg vid institutionen för Teknik och samhälle på Lunds Tekniska Högskola har i sitt examensarbete “Miljömässigt hållbara material för bostadshus – en miljösystemanalys med livscykelperspektiv för material till Bo Kloks bostäder” tittat på olika fasadmaterial. Uppdragsgivaren, BoKlok, vill med studien dokumentera miljöpåverkan för två av husbyggandets stora materialgrupper isolering och fasad. När det gäller fasad ingick förutom olika varianter av träpanel och skiffer även fasadskivor gjorda av träfiber, fibercementskivor och puts i analysen.

– Till skillnad från många andra fasadmaterial som har en lång och energikrävande tillverkningsprocess är skiffer en ren naturprodukt som endast behöver brytas och sågas före användning, säger Karin Lindeberg i ett pressmeddelande.

I studien tittade författarna bland annat på skifferfasad från Nordskiffer vilket visar sig vara den fasad i studien som använder minst mängd energi vid de jämförande momenten råvaruframställning och tillverkning. Skiffern innehåller inte heller några farliga kemiska ämnen konstaterar Karin Lindeberg. Tillsammans med Ingarps obehandlade träfasad står skiffern för både lägst klimatpåverkan och lägst energianvändning av de granskande materialen.

– Det här är en studie som är gjord på uppdrag av BoKlok men våra analyser kan också användas av kommuner och byggföretag. Våra resultat är en vägvisare över vilka materialval som är mest gynnsamma för vår miljö och ett hållbart byggande, säger Karin Lindeberg.

Foto: Etikhus

Annons

Relaterade artiklar