Så vill (L) rusta Stockholm mot klimatförändringar

Så vill (L) rusta Stockholm mot klimatförändringar

Annons

Med anledning av sommarens torka och skyfall kommer nu Liberalerna med ett antal förslag för att rusta Stockholms stadsmiljö mot klimatförändringar och extrema väder. Ett av dem går ut på att i högre grad arbeta utifrån “sponge city”-modellen.

Konceptet går ut på att förstärka städers möjligheter att hantera vattenflöden genom naturlig resistens – i ett urbant kretslopp. Ett exempel är semipermeabla hårdgjorda ytor som vatten kan tränga igenom och som därmed kan hantera höga regnflöden utan översvämningar, jämfört med helt hårdgjorda, traditionella betongytor. Genom fler träd och ökad växtlighet ökar kapaciteten att ta hand om vatten samtidigt som temperaturen kan sänkas. Metoden används i bland annat Berlin och i Kina där man planerar att implementera modellen i 30 städer runtom i landet.

Liberalerna föreslår Stockholm bör dra lärdomar från hur ledande sponge city-städer arbetar.

– Det är uppenbart att Stockholm inte är tillräckligt rustat för att hantera extrema väder eller klimatförändringar. Därför presenterar vi nu ett antal åtgärder mot översvämningar och höga temperaturer. Vi vill exempelvis att Stockholm ser i vilken utsträckning vi kan arbeta med ”sponge city”-strategier. Staden behöver bygga fler gröna tak och väggar, ombilda hårdgjorda ytor med genomrinniga material där det är möjligt, och målen för vattenhantering behöver skärpas. Genom att se regnvatten som en resurs kan vi stå starkare inför framtida extremväder, säger Joar Forssell (L), gruppledare i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Partiet vill även sätta konkreta mål om en grönare stadsbebyggelse och skapa fler gröna tak och väggar som kan absorbera vatten, samtidigt som fler träd planteras längs med gator och vägar. Man vill också öka skyddet för befintliga, friska träd och växtlighet i Stockholm, för att sänka temperaturer, skapa skugga och för att kunna ta hand om mer regnvatten. Liberalerna föreslår därtill att urban odling ska tillåtas på fler platser, att miljökvalitetsnormen kring hur stor andel av vattnet som ska omhändertas höjs och att man ser över vilka färger som används till stadens fastigheter, med mål att bättre hantera stadens temperatur och undvika alltför heta fasader under värmeböljor.

 

Annons

Relaterade artiklar