Regeringen lägger fram strategi för klimatanpassning

Regeringen lägger fram strategi för klimatanpassning

I en ny klimatanpassningstrategi som nu lämnas över till riksdagen föreslår regeringen att ett nationellt expertråd för klimatanpassning inrättas vid SMHI och att Boverket ska få en sammanhållande roll i frågorna gentemot kommunerna.

För att förstärka klimatanpassningsarbetet lokalt kommer det enligt regeringen nu att ställas krav på att kommunerna i översiktsplanen ger sin syn på risken för skador på den byggda miljön som kan orsakas av klimatrelaterade översvämningar, ras, skred och erosioner. Kommunerna ska också ge sin syn hur sådana skador kan minska eller förhindras. Kommuner ges även möjlighet att införa marklovsplikt i detaljplan för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet.

− Kommunerna behöver vara med och ge sin syn på risken för skador som kan orsakas av klimatrelaterade risker. De behöver dessutom starkare mandat att styra vilka ytor som hårdgörs, säger miljöminister Karolina Skog, i ett pressmeddelande.

Enligt den nya klimatanpassningsstrategin får Boverket en samordnande roll för klimatanpassning i förhållande till ny och befintlig bebyggelse, vilket innebär att myndigheten blir kommunernas kontaktyta i dessa frågor. Regeringen vill också ha ett nationellt expertråd för klimatanpassning, knutet till SMHI.

− Det har funnits kritik mot att Sverige saknat ett samordnat arbete med klimatanpassning på nationell nivå. Kommunerna har dessutom upplevt att det varit svårt att få det stöd de behöver från de statliga myndigheterna. Nu stärker vi den nationella samordningen och förtydligar mandatet för myndigheterna, säger Karolina Skog.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment