Nytt statligt bidrag för grönare städer

Nytt statligt bidrag för grönare städer

Nu finns ett nytt bidrag som, från och med mitten av april, kommer att kunna sökas av kommuner för åtgärder som ökar eller utvecklar stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer.

Bidraget omfattar totalt 100 miljoner kronor under 2018 och kan sökas av kommuner för åtgärder som ökar eller utvecklar stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. Bidraget uppgår till högst 50 procent av kostnaderna för att planera och genomföra åtgärder inom en stad eller tätort som innebär att ett nytt område med stadsgrönska anläggs eller att ett befintligt område med stadsgrönska utvecklas. Åtgärderna ska vara tillgängliga för allmänheten utan kostnad.

Exempel på stadsgrönska kan vara naturmark, parker, alléer, träd, buskage, häckar, planteringar, gröna tak och väggar, ytor för barns lek och utevistelse, ekodukter, gröna korridorer, grön infrastruktur och liknande grönytor i urbana miljöer samt stränder, våtmarker, vattendrag, diken, dagvattenanläggningar och liknande vattenytor i urbana miljöer.

Utlysningen öppnar i början av april och ansökan görs hos Boverket.

 

Källa: Boverket

 

 

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment