Ny kunskap om fukt och brand för gröna klimatskal

Ny kunskap om fukt och brand för gröna klimatskal

ANNONS

Annons

Intresset bland byggherrar och fastighetsägare att bygga och förvalta byggnader som har gröna ytor på tak och väggar ökar. Med det ökande intresset ökar också behovet av kunskap kring de gröna klimatskalens inverkan på bland annat fukt- och temperaturförhållanden.

Det finns flera motiv till att intresset hos flera kommuner för användning av gröna ytor på klimatskal ökar. Några av dessa är att toppbelastningen på dagvattennätet kan minska i samband med störtregn, den biologiska mångfalden i städer öka eller kompenseras om andra grönytor exploateras och gatuklimatet kan påverkas och upplevas som mer behagligt av ändrade ljud-, vind- och temperaturförhållanden. Det finns även drivkrafter genom miljöcertifieringssystem som LEED och BREEAM där man kan få poäng för gröna ytor.

Inom ramen för forsknings- och utvecklingsprojektet C/O City har RISE och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) utfört mätningar och simuleringar för att utöka kunskapen för bland annat ventilerade gröna väggar och tak. I rapporten “Gröna klimatskal- fukt och brand” redovisas resultaten tillsammans med intervjuer från genomförda projekt.

Kortfattat visar resultaten som redovisas i rapporten att gröna väggar med växtsubstrat ger en tydlig temperaturutjämnande effekt som till största del beror på växtsubstratets termiska massa. Den temperaturutjämnande effekten från vägg- och taksubstrat påverkar konstruktionens yttre del, både för tak och för väggar med modulsystem, på så sätt att väggen eller taket kan vara varmare under vissa perioder och kallare under andra jämfört med en referenskonstruktion utan grön yta.

För en fallstudie där ett biotoptak anlagts, visar simuleringsresultat att den gröna överbyggnaden inte påverkar den underliggande konstruktionen negativt eller leder till mögelpåväxt på råsponten under tätskiktet under tiden mätningarna genomförts. Resultaten visar heller inte på någon skillnad i temperatur och relativ fuktighet mellan grus- och grönytor under tiden mätningarna genomförts. Detta kan, enligt rapporten, till viss del förklaras av att de solcellspaneler som planerats ej monterats på taket vilket hade kunnat ge skuggeffekter som i sin tur påverkar konstruktionen nedanför.

 

 

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.