Lagförslaget som ska göra Sverige mer klimatanpassat

Lagförslaget som ska göra Sverige mer klimatanpassat

Annons

Klimatanpassningsutredningen lämnade igår över sitt betänkande till regeringen. Enligt förslaget ska alla kommuner inventera sina risker för bland annat översvämningar, ras och skred och göra en klimatanpassningsplan.

Varje kommun ska ta fram en plan med förslag på klimatanpassningsåtgärder för att minska sin sårbarhet. Detta ska anges i Plan- och bygglagens (PBL) översiktsplan. Kommunerna bör i översiktsplanen ange en analys om riskerna för översvämning, ras, skred och erosion för bebyggelse och byggnadsverk samt en strategi för hur dessa skador kan minskas eller för­hindras. Syftet med kravet på en sådan analys är i första hand att arbetet med att bedöma riskerna och att finna en strategi kommer i gång och att det inleds en dialog med kommunens medlemmar.

Utredningen föreslår även att det i vattentjänstlagen införs en möjlighet att i vissa fall ställa krav på fastighetsägarna att hantera en viss mängd dagvatten på den egna fastigheten. En sådan hantering utgörs antingen av att fastighetsägaren fördröjer dagvatten på fastigheten för att minska flödestopparna i den allmänna anläggningen eller att dagvattnet infiltreras på fastigheten så att vattnet inte belastar den allmänna anläggningen. Utredningen föreslår att Boverket får i uppdrag att ge vägledning till kommunerna om hur en förbättrad dagvattenhantering kan komma till stånd. Utredningen föreslår också att Boverket får ett övergripande ansvar för klimatanpassningsfrågorna, inklusive att ta fram riktlinjer för byggande och anpassning. I uppdraget ingår att samordna det underlag som expertmyndigheterna och forskningen kan tillhandahålla om klimateffekter och klimatanpassning för bebyggelse.

Klimatanpassningsutredningens förslag är ett steg i rätt riktning menar IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Klimatanpassningsutredningens förslag är viktiga pusselbitar för att föra anpassningsarbetet framåt i hela landet. Men flera utmaningar kvarstår och som våra undersökningar visar så återstår det mycket att göra för att klimatanpassa Sverige, säger Philip Thörn på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment