Då kan byggsektorn få krav på klimatdeklaration

Då kan byggsektorn få krav på klimatdeklaration

Annons

I Boverkets nya rapport om metod och regler för att redovisa byggnaders klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv, som nyligen lämnades över till regeringen, bedömer myndigheten att en lag om klimatdeklaration av byggnader och förordning om klimatdeklaration av byggnader tidigast kan vara på plats år 2021.

Den 15 juni lämnade Boverket in rapporten Klimatdeklaration av byggnader, förslag på metoder och regler. Förslaget bygger på att en miniminivå av klimatdeklaration för byggnader ska införas för i princip samtliga byggnader. I nästa steg föreslås en utökning av omfattningen av klimatdeklarationen.

Flerbostadshus och lokaler först ut

Enligt Boverkets förslag skulle kravet på klimatdeklaration gälla vid uppförande av byggnader, dock med vissa undantag, och genomförs i etapper för olika byggnadstyper. Flerbostadshus och lokaler är de byggnader som Boverket föreslår inledningsvis omfattas av krav på klimatdeklaration. Myndigheten bedömer det som rimligt att kraven kan börja gälla 2 år senare för övriga byggnader som till exempel småhus.

Obligatoriskt redovisa klimatskärm

Vidare föreslår Boverket att klimatdeklarationen följer indelningen av en byggnads livscykel i livscykelskeden och moduler enligt den europiska standarden EN 15978 Värdering av byggnaders miljöprestanda. Bärande konstruktionsdelar, klimatskärm och innerväggar bör bli de första byggnadsdelarna som blir obligatoriska att redovisa klimatpåverkan för.

Tidigast i januari 2021 bedöms reglerna kunna vara på plats.

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment