Blågröna lösningar – klimatanpassningsåtgärder i allt tätare städer

Blågröna lösningar – klimatanpassningsåtgärder i allt tätare städer

Annons

Forskare på Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC) vid Lunds universitet har tittat närmare på lösningar som tar hand om den ökade mängden regn genom att härma naturliga system, som exempelvis anlagda dagvattendammar, gröna tak och väggar samt regnträdgårdar.

Stora delar av dagens VA-system anlades i en tid då våra städer var betydligt mindre och mer glest bebyggda. Dagens tätare städer med allt fler hårdgjorda ytor ställer högre krav på systemen då underkapaciteten i dem i kombination med klimatförändringar ökar risken för översvämningar.

Ett sätt att minska dessa risker enligt CEC är att arbeta med så kallade blågröna lösningar. Genom att anlägga dammar, regnbäddar och skålformade gräsytor kan man öka den lokala kapaciteten att ta hand om vatten och minska belastningen på VA-systemen.

Deras forskare har intervjuat små och stora fastighetsägare i stadsdelen Sofielund i södra Malmö som är hårt drabbad av översvämningar, för att fånga deras syn på klimatanpassning och möjligheter att skapa blågröna lösningar.

Med utgångpunkt i dessa intervjuer har de sedan, i samarbete med landskapsarkitekter, identifierat tio blågröna principlösningar som presenteras i rapporten “Blågröna lösningar i Sofielund – Klimatanpassningsåtgärder i allt tätare städer”.

Uppdraget har bland annat finansierats av EU:s klimat- och innovationsfond, Climate-KIC.

Bild: COWI

Relaterade artiklar

Leave A Comment