Barnen blir delaktiga i Stockholms stadsutveckling

Barnen blir delaktiga i Stockholms stadsutveckling

Annons

Stockholms Stad genomför just nu en unik serie barn- och ungdomsdialoger för att få in deras synpunkter när stadens översiktsplan ska bearbetas.

Just nu är förslaget till ny översiktsplan för Stockholm på samråd. För att barnperspektivet ska avspeglas när Stockholm växer har staden inlett en riktad satsning på barn- och ungdomar. Syftet är att verka för en inkluderande process med bred representation, där barns och ungas tankar ger avtryck i den kommande översiktsplanen, beskriver Stockholm Stad i ett pressmeddelande.

– Det är första gången som Stockholms stad genomför ett barn- och ungdomssamråd där de synpunkter som framkommer diarieföras och hanteras precis som alla andra yttranden, säger Lisa Klingwall, projektledare på stadsbyggnadskontoret, i pressmeddelandet.

Under samrådsperioden kommer Stockholm Stad i samarbete med White att genomföra workshops i 14 skolor i Stockholm. Inriktningen kommer att vara på stadsbyggnad, FN:s barnkonvention och översiktsplanens fyra stadsbyggnadsmål.

– Att ha kunskap om det som ska diskuteras är grundläggande för verkligt inflytande. Därför bygger workshoparna på fyra steg där vi inledningsvis diskuteras vad stadsplanering är och hur den går till, säger Lisa Klingwall i samma pressmeddelande. Genom att diskutera FN:s barnkonvention samt barns rättigheter och vuxnas ansvar understryker vi för barnen att det som de säger är viktigt. Efter det diskuterar vi översiktsplanens fyra mål, vad de betyder och vad barnen tycker ska ingå. I det sammanhanget blir det självklart att prata om vad som är viktigt för barnen i deras livsmiljö.

Möten kommer även att hållas med Stockholms regionala ungdomsråd, lokala ungdomsråd och förskolepedagoger. Återkoppling kommer att ske med samtliga deltagande klasser. Dels genom att presentera barn- och ungdomsdelen från samrådsredogörelsen, dels genom att ett separat dokument av samtliga deltagande klassers workshopar tas fram. Detta ger en formell återkoppling samt en möjlighet att jämföra sina synpunkter med synpunkter från barn och unga från andra delar av Stockholm.

Källa: Stockholms Stad

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment