8 av 10 kommuner har underskott på bostäder

8 av 10 kommuner har underskott på bostäder

Läget på bostadsmarknaden fortsätter att vara pressat. I 2019 års bostadsmarknadsenkät uppger 83 procent av landets kommuner att det råder underskott på bostäder på den lokala bostadsmarknaden.

Kommunerna i storstadsregionerna och större högskolekommuner uppger alla underskott på bostäder. Hyresrätter är den upplåtelseform som flest kommuner uppger behöver tillkomma. Många kommuner påpekar också att det finns ett behov av större lägenheter, framför allt större hyresrätter. Ungdomar är en av de grupper som har svårast att få tag på bostad, och även för studenter saknas bostäder i landets högskolekommuner. En kraftig ökning av antalet studentbostäder har dock skett de senaste åren och enligt kommunernas bedömningar kommer ytterligare 4 200 nya studentbostäder påbörjas runt om i landet 2019.

Det är fortfarande ett mycket ansträngt läge för nyanlända även om läget har stabiliserats något. Antalet kommuner som bedömer underskott på särskilda boendeformer för äldre har också ökat med elva kommuner sedan förra året.

Höga produktionskostnader hindrar

Det främsta hindret för ett ökat bostadsbyggande, enligt kommunernas svar på enkäten, är höga produktionskostnader. Det är också flera kommuner som anger att bostadsbyggandet begränsas av att det är svårt för privatpersoner att få lån eller att lånevillkoren är för hårda.

 

Annons
Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment