72 miljoner satsas på forskning om social bostadspolitik

72 miljoner satsas på forskning om social bostadspolitik

Annons

Hur påverkas lokalt deltagande i stadsplanering och bostadspolitik? För vem byggs staden? Det är två av de frågeställningar som ska utforskas närmare i ett antal forskningsprojekt som nu beviljas medel från Formas.

Formas, statligt forskningsråd för hållbar utveckling, har beviljat sammanlagt 72 miljoner kronor i medel till 14 olika forskningsprojekt inom socialt hållbar bostadspolitik. Alla projekten har med aktörer som medborgare, organisationer, kommuner, företag med flera i sina projekt.

– Det är viktigt att vi får mer kunskap om vad en social bostadspolitik för alla kan innebära. De som är med och utformar politiken kommer verkligen att kunna ha nytta av resultaten från de här projekten, säger Emma Holmqvist, forskningssekreterare på Formas. Bostadspolitik handlar ofta om den styrning som utövas av beslutsfattare, fortsätter hon, men det kan även handla om olika sociala gruppers inflytande och om möjligheter att påverka den egna boendesituationen och bostadsområdets utveckling.

–Vi tror att de här projekten kan ge resultat som verkligen kan förändra och ha betydelse för samhällets olika nivåer och delar, säger Ann Rodenstedt, även hon forskningssekreterare på Formas.

Feministiskt intersektionellt perspektiv

Flera av projekten utgår från eller förhåller sig till genus och andra kritiska perspektiv. Ett forskningsprojekt som ska bedrivas vid Uppsala universitet fokuserar på bortträngning och renovräkning i upprustningsprocesser i Sverige utifrån ett feministiskt intersektionellt perspektiv. Omvandling till bostadsrätter i utsatta områden – hur påverkas lokalt deltagande i stadsplanering och bostadspolitik? är en frågeställning som kommer att studeras närmare på Göteborgs universitet. Vid det lärosätet kommer även ett annat forskningsprojekt bedrivas. Catharina Thörn, sociolog och känd gentrifieringsforskare, ska genomföra en studie av målkonflikter, flyttmönster och levnadsvillkor i den förtätade staden med frågeställningen För vem byggs staden? Ett par av forskningsprojekten kommer att inrikta sig på bostadssituationen för nyanlända; Hållbara bostadssituationer och social integration för nyanlända flyktingar och Skånska hem: Mottagande, etablering eller exkludering – hemlöshetspolitik och strategier för flyktingars bosättning är två av studierna som har beviljats medel.

Satsningen görs inom ramen för det tioåriga nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande med syfte att öka kunskapen om de utmaningar som finns kring boende, bostäder och bostadsområdens utveckling.

Annons

Relaterade artiklar