Ny plattform för hållbar stadsutveckling inrättas

Annons

Fem myndigheter får i uppdrag av regeringen att upprätta och förvalta en plattform för hållbar stadsutveckling.

Det är Naturvårdsverket, Boverket, Tillväxtverket, Trafikverket och Statens energimyndighet som får det gemensamma uppdraget. Syftet med plattformen är att öka samverkan, samordning och erfarenhetsutbyte mellan aktörer inom olika sektorer och nivåer. Därtill ska den fungera som processtöd för de regionala strukturfondsprogrammens arbete med hållbar stadsutveckling.

– Flera av våra större städer växer och utvecklas i snabb takt. Den här urbaniseringstrenden innebär både möjligheter och utmaningar, och för att en stad ska kunna växa både snabbt och hållbart krävs att många aktörer arbetar åt samma håll. En nationell plattform för att samordna och sprida kunskap kring frågor om hållbar stadsutveckling är en viktig insats för att möta dagens och framtidens utmaningar, säger bostadsminister Stefan Attefall i ett uttalande från Socialdepartementet.

EU-kommissionen har beslutat att fem procent av regionalfondens insatser under strukturfondsperioden 2014-2020 öronmärks för insatser inom hållbar stadsutveckling. Kommissionen har även lyft fram att tvärsektoriella och integrerade synsätt är viktiga för hållbar stadsutveckling. Också Delegationen för hållbara städer har understrukit vikten av samordning inom och mellan sektorer för  en långsiktigt hållbar omställning av städerna. Därmed anser man från regeringens håll att det finns ett behov av att samla myndigheter och andra aktörer i sitt arbete för en hållbar stadsutveckling, och att en nationell plattform kommer vara en viktig del i detta.

För 2014 kommer Boverket att få 500 000 kr för arbetet med att ha en samordnande roll i arbetet. Senast den 30 juni 2015 ska uppdraget slutredovisas till Regeringskansliet.

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment