Ny metod för utvärdering av ekosystemtjänster

Trots grönskans betydelse för människans hälsa och bidrag till staden i form av ekosystemtjänster prioriteras den ofta ner när städer förtätas eller infrastruktur byggs. En grupp forskare har därför, tillsammans med tjänstemän och praktiker, tagit fram en ny metod för hur ekosystemtjänster från stadens grönområden kan bedömas och värderas.

Inom forskningsprojektet ”Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska” har en stegvis metod utvecklats för att identifiera och göra en samlad bedömning av ekosystemtjänster från grönska i staden.

Inom forskningsprojektet studerades ekosystemtjänsterna klimatreglering, förbättrad luftkvalitet, dagvattenhantering, bullerdämpning, rekreation och välbefinnande. Dessutom kartlades delar av den biologiska mångfalden.

Metoden som utvecklats är ett stöd för kartläggning och bedömning av hur mycket grönska det finns i ett stadsområde och hur grönskan bidrar till olika ekosystemtjänster, som till exempel förbättrad luftkvalitet. Till skillnad från tidigare metoder, ingår kulturella ekosystemtjänster som estetiskt värde, rekreation och välbefinnande, i den nya metoden.

Metoden, som nu finns tillgänglig i en gratis handbok, visar även hur olika komponenter som exempelvis träd, buskar och fåglar inom ett grönområde är kopplade till olika ekosystemtjänster.

Källa: Mistra Urban Futures

 

 

 

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment