ETC:s pilotprojekt i Västerås får miljonstöd av Boverket

ETC:s pilotprojekt i Västerås får miljonstöd av Boverket

Boverket har beviljat drygt 140 miljoner kronor till 60 olika projekt som främjar ett innovativt och hållbart bostadsbyggande. Ett av projekten som får stöd är ETC Byggs pilotprojekt för klimatpositiva hyreshus av trä i Västerås.

Stödet för innovativt och hållbart bostadsbyggande var möjligt att söka under hösten 2018 med syfte att utveckla eller använda en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process. Totalt fick Boverket in 152 ansökningar varav 60 nu har beviljats stöd. Sökande har framför allt varit företag, men även universitet, kommuner och föreningar har sökt stöd. De beviljade projekten avser både förstudier och genomförandeprojekt och har fokus på experimentell utveckling, forskning eller processinnovation.

– Många företag har innovativa och klimatsmarta idéer om bostadsbyggande och därför har intresset för stödet varit stort. Ett grundkrav för att beviljas stöd är att resultat och erfarenheter av genomförda åtgärder ska spridas. Därför är det vår förhoppning att många av åtgärderna kommer att få ett genomslag i bostadsbyggandet framöver, säger Hans Lindgren, handläggare på Boverket.

Stöd har bland annat beviljats för effektiva byggprocesser och projekteringar, självstyrning av uppvärmning och ventilation, innovativa träkonstruktioner, energieffektivisering, återanvändning av byggnadsmaterial samt digitala lösningar. Ett antal större projekt har fått stöd, till exempel Resilienshus i Floda, ett självförsörjande flerfamiljshus, som drivs av Building Future Institute Sweden, Cementas projekt Innovativt bostadsbyggande genom flexibla robotar i samverkan med människor, och ett projekt vid Lunds universitet, Hållbart boende i gemenskap: ett steg mot
integration och minskad klimatpåverkan.

ETC Byggs pilotprojekt för klimatpositiva hyreshus av trä i Västerås, som delfinansierats genom crowdfunding, har också beviljats stöd. Projektet har beviljats ca 8,6 miljoner kronor som ska gå till de innovativa delarna i husbygget vars syfte är att skapa ett så lågt klimatavtryck som möjligt.

– En stor del av summan går till forskning och utvärdering så att andra kan använda det vi gör till andra hus. Målet är att förändra husbyggandet, och att andra ska kunna ha användning av våra erfarenheter. Eftersom det mesta av stödet utbetalas direkt ger det oss stora möjligheter att diskutera direkt med underleverantörer om nya lösningar, det blir inte teori, utan praktik, säger publicisten, samhällsdebattören och entreprenören Johan Ehrenberg och ETC-företagens ägare.

Tanken med husen är att de ska skapa mer el än vad de konsumerar. Byggstart beräknas ske sommaren 2019.

Illustration: ETC Bygg

Sponsrat innehåll från Schneider Electric

Relaterade artiklar

Leave A Comment