Upprustningen lyfte Södra station till ny nivå

Upprustningen lyfte Södra station till ny nivå

Efter trettio år hade fastigheten på Södra station i Stockholm blivit sliten och tillgodosåg inte längre nuvarande hyresgästers behov. Det fanns också problem med dålig inomhusluft och innetemperatur. Efter en renovering med små medel och noggrann planering har den uppgraderats till en flexibel och mer energisnål byggnad.

På stråket mellan Stockholms Södra Station och Medborgarplatsen mitt på Södermalm ligger kv Stadens Dike 7. Här passerar tusentals människor dagligen till och från pendeltågen, byggnaden huserar även butiker, en restaurang och en frisör medan de övriga våningsplanen består av kontor. När fastigheten uppfördes i slutet av 1980-talet skräddarsyddes den som kontor åt Socialförvaltningen. Ytorna utformades med andra ord utifrån de krav som då fanns för en hyresgäst. Alla kontorsytor förlades i två separata flyglar runt en öppen atriumgård ner till själva gallerian. När det sedan gjordes försök att förändra kontorsstrukturen på 1990-talet uppstod en rad problem. Det nya sättet att arbeta med flexibla kontorsplatser gick inte att få till på dessa statiska ytor. Det blev inte bara bekymmersamt för verksamheten, det ledde även till stora svårigheter med inomhusmiljön.

Hög energiåtgång för uppvärmning

Varje gång ett tåg passerade virvlades dammpartiklar upp från spåren som tog sig via ventilationssystemet hela vägen in i atriet och kontoren. Fastighetsägarna gjorde förgäves försök till att måla om varje år, men bara några månader senare var ytorna täckta av damm igen. Det gjordes även insatser för att förbättra filtersystemen men på grund av det höga trycket av dammpartiklar hjälpte inte heller den typen av åtgärd. Förutom en dålig kvalitet på inomhusluften var också innetemperaturen ett stort bekymmer. Varje gång entrédörrarna till stationshuset öppnades på vintern blåste kall luft in i den öppna ljusgården och butikerna. Att försöka hålla en dräglig innetemperatur resulterade inte minst i höga elräkningar.

Fastighetsägaren Stettin AB hade med andra ord gott om anledningar till att göra förbättringar i byggnaden. Dessa gick dock inte att genomföra så länge kontorsytorna nyttjades. Men när Socialförvaltningen bestämde sig för att flytta kontoret till Farsta uppstod ett unikt tillfälle. En vision sattes upp om att förnya fastigheten med moderna flexibla kontorsytor och ett fint publikt rum.

Miljöanpassad styrning

Renoveringen av fastigheten, som genomfördes av FSG Entreprenad och GWSK Arkitekter, omfattade en total ombyggnad av 6 000 kvadratmeter kontor samt nybyggnad av 1000 kvadratmeter kontor. En ny kontorsyta har uppförts på varje våningsplan för att knyta ihop de olika kontorssidorna samt överdäckning av galleriet för att separera det publika rummet från kontorsytorna och därmed hantera klimat- och miljöaspekterna. För att få bukt med inneklimatet moderniserades ventilationsanläggningen med miljöanpassad styrning.

– Ventilationen är separerad med system anpassade för respektive våningsplan och klimat men det finns en sammanlänkning som gör att vi har återvinning på båda systemen, berättar Timo Karasalo, arkitekt på GWSK Arkitekter. Det gör att man kan behålla temperaturen och inte behöver värma upp hela atriet.

Det sitter även tilluftsdon som känner av koldioxidmängd och värme. Är det ingen på plats stryper donen tillförseln och går ner på ett minimiflöde. Även allmänbelysningen gjordes om i fastigheten och är numera LED-baserad.

Nytt publikt rum

Målet för upprustningen var också att få till ett fint publikt rum. Gallerian har bland annat fått ett slags lock i form av glaslanterniner för att damm och ljud från gatumiljön inte ska komma in i kontorsytorna. Det blev samtidigt en sinnrik konstruktion som drar de passerandes blick uppåt.

– Då vi inte ville täppa igen den fria sikten uppåt landade vi i en lösning med tre stora glaslanterniner som faktiskt gav en ännu större känsla av rymd, säger Timo Karasalo.

Inga stora förändringar fick göras på byggnadens utsida. Fasadens tidstypiska exempel på postmodernismens formideal med tydliga inslag av klassiska element skulle behållas. Däremot kunde teamet få till en stor förvandling av en mer bortglömd utomhusdel av Södra station. Genom att rusta upp en igenvuxen, slummig förgård mot väster skapades ett nytt entrétorg till den nyligen öppnade mammografienheten.

– I visionen för hela projektet fanns även förhoppningen om att göra Södra station mer publik och det lyckades vi verkligen göra med det här nya entrétorget. Från att ha varit ett anonymt utrymme har det utvecklats till ett helt nytt publikt rum åt staden, säger Timo Karasalo.

Glaslanterniner skyddar mot damm och ljud men fungerar även som ett nytt vackert blickfång. Foto: Åke E:son Lindman

Arbete under tidspress

Att renovera en stor multifunktionell byggnad med både tåg och tusentals människor i omlopp har varit ett delikat åtagande. Inte minst var tidspressen en stor utmaning. Renoveringen behövde delvis ske på så kort tid som möjligt för att fastighetsägaren inte skulle behöva gå miste om för stora hyresintäkter, dessutom kunde de större konstruktionerna endast ske under sommaren, när det fanns färre antal resenärer, och med hänsyn till tågens tidtabell. Tillbyggnaden för de nya kontorsytorna krävde ny grundförstärkning, vilket innebar arbete långt ner där huvudspåren går. Men arbetet med att förstärka stommen kunde endast ske nattetid då tågtrafiken var gles.

– Redan från start skissades tidsplaneringen ut i noga detalj. Varenda dag var schemalagd för alla inblandade. I ett sådant här projekt gäller det verkligen att alla levererar på utsatt tid, säger Timo Karasalo.

För att tidsplanen skulle kunna hållas och alla moment förverkligas krävdes också ett förhållningssätt där visionen blev det som bar arbetet framåt.

– Projektet hade högt ställda mål från början. Under arbetets gång är det alltid lätt att tappa fokus och ta genvägar men vi lyckades hela tiden gå tillbaka till ursprungstanken. Både fastighetsägaren och alla inblandade ville verkligen få byggnaden att bli något riktigt bra och då höll vi oss till det.

Genom att rusta upp en igenvuxen, slummig förgård mot väster skapades ett nytt entrétorg till den nyligen öppnade mammografienheten. Foto: Åke E:son Lindman

Belönades med ROT-priset

Arbetet med den noggranna planeringen och den genomsyrande visionen att lyfta byggnaden till en ny nivå visade sig på flera sätt ha varit rätt väg att gå. Projektet utsågs strax innan sommaren till vinnare av Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2018.

– I år var det väldigt hård konkurrens mellan projekten. Men av vad jag har förstått föll juryns val på denna ombyggnation för det faktum att vi kunde gå från något av en hopplös byggnad till en ändamålsenlig och funktionsduglig med små medel, utan att förändra karaktären. Vi lyckades förbättra det befintliga men även tillskapa nya funktioner i form av det nya publika utrymmet vid mammografienheten. Det känns oerhört tillfredsställande att vi lyckades tänka rätt och göra rätt hela vägen, avslutar Timo Karasalo.

Foto: Åke E:son Lindman

Annons

Relaterade artiklar

Annons

Lämna en kommentar

Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla sorters påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.