Miljonsatsning på industrins energi- och klimatomställning

Miljonsatsning på industrins energi- och klimatomställning

Ett nytt forsknings- och innovationsprogram ska utforska hur industrin kan ställa om sina processer till minskade eller negativa utsläpp av växthusgaser och hur energi- och resursanvändningen kan bli ännu mer effektiv.

Utsläppen från industrin står i dag för omkring 30% av de samlade utsläppen av växthusgaser i Sverige. Järn-, stål- och metallverk stod tillsammans med massa- och pappersindustrin och kemiska industrin för 75 procent av industrisektorns slutliga energianvändning 2017, enligt uppgifter från Energimyndigheten. Övriga branscher, där trävaruindustri och jord- och stenindustri (tillverkning av glas, cement och kalk) ingår, svarade för ca 19 procent under samma period. Även om svensk industri i många fall är mycket effektiv i en global jämförelse behöver företagen med andra ord minska utsläppen ytterligare.

Teknik- och kunskapssatsning

Nu satsas 100 miljoner kronor på forskningsprogrammet ”Industrins energi- och klimatomställning” som löper över fem år mellan 2019-2024. Genom programmet, som drivs som ett internt program inom Energimyndigheten, kommer pengarna investeras i insatser för att utveckla radikala och transformativa lösningar som minskar utsläppen av växthusgaser eller ger negativa utsläpp. Förutom utvecklingen av tekniska lösningar är detta också en kunskapssatsning. Enligt Energimyndigheten finns det en stor potential till energieffektivisering inom industrin genom att öka kunskapen om och utveckla både nya och befintliga processer med fokus på energi- och resurseffektivisering och ett flexibelt och robust energisystem.

Målet med satsningen är att nå noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045 och 50 procent effektivare energianvändning 2030 jämfört med 2005.

– Med hjälp av den här satsningen kommer nya lösningar att kunna utvecklas och demonstreras, så att de sedan kan införas inom industrin. Vår ambition är också att stärka kunskapen och kompetensen inom akademi, institut och företag som gör det möjligt att lyckas med omställningen. Att ligga i framkant kommer att vara viktigt för industrins konkurrenskraft och skapar nya exportmöjligheter och jobb, säger Klara Helstad, chef för enheten hållbar industri vid Energimyndigheten.

Stöd kan gå till CCS-projekt

Under den första femårsperioden är ambitionen att uppnå minst tre mindre pilot- eller demonstrationsprojekt för minskade eller negativa utsläpp av växthusgaser. För att uppnå negativa utsläpp av växthusgaser kan till exempel projekt som avser avskiljningstekniker för infångning av koldioxid (CCS) och processer för användning av infångad koldioxid (CCU) stödjas. Programmet kommer också att stödja forskning och utveckling inom energi- och resurseffektiva produktionsprocesser. Stödet kan beviljas till projekt av mer teknisk karaktär som till exempel energiledningssystem (EMS), investeringsbedömningsverktyg och energikartläggningsmjukvara men även vara mer inriktade på organisation och arbetssätt.

En första utlysning öppnas våren 2019 med planerad projektstart vid årsskiftet 2020.

Sponsrat innehåll från Schneider Electric

Relaterade artiklar

Leave A Comment