Mer stöd till upprustning av utemiljöer

Mer stöd till upprustning av utemiljöer

Annons

Boverket har beviljat 102 miljoner kronor till att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden.

Stödet ska gå till upprustning och komplettering av befintliga anläggningar till exempel lekplatser, grönytor och ytor för spontanidrott, men även för nya anläggningar såsom gångbanor, multisportarenor och mötesplatser för kultur- och fritidsintressen.

– Stödet kommer bland annat att användas till att upprusta park- och grönområden samt bostadsområdens gårdar för att locka boende och utomstående till möten samt lek och rörelse. Liksom tidigare år är upprustning och anläggning av lekplatser, uteplatser, grillplatser och utegym samt sittmöjligheter i anslutning till dessa återkommande åtgärder. Många åtgärder syftar till öka tryggheten i utemiljön genom att byta ut vegetation och förbättra belysningen, samt till att öka tillgängligheten genom utbyte av slitna ytskikt, säger jurist Lova Larsson på Boverket.

Stödet, som totalt är på 500 miljoner kronor under 2018, går att söka i två omgångar under året. I första sökomgången kom 57 ansökningar in och 49 av dessa har beviljats. Stödet vänder sig till fastighetsägare, tomträttshavare eller de som har fått fastighetsägarens eller markägarens tillåtelse att utföra åtgärden. Även organisationer kan söka.

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment