Boverket beviljar 135 miljoner kronor i stöd till grönare städer

Boverket beviljar 135 miljoner kronor i stöd till grönare städer

Annons

Myndigheten har bland annat beviljat bidrag för utveckling av befintlig stadsgrönska och för nyanläggning av stadsgrönska, med syfte att främja ekosystemtjänster som rekreation, dagvattenhantering och biologisk mångfald.

Många av de beviljade åtgärderna fokuserar på att ge människor nya och bättre möjligheter att uppleva och ta del av grönska, en viktig ekosystemtjänst i urbana miljöer. Andra ekosystemtjänster som många kommuner vill skapa eller förbättra är bland annat att reglera mikroklimatet genom trädplantering. Stadsträd ger svalare temperaturer under värmeböljor genom att ge skugga och avdunsta flera hundra liter vatten per dygn. Det anläggs också buskage, bryn och buskar som utgör livsmiljöer för många insekter och småfåglar.

– En utmaning i miljöer med mycket hårdgjorda ytor är dagvattenhanteringen. Därför ingår exempelvis åtgärder som att anlägga dagvattendammar, diken och nedsänkta ytor för skyfallshantering i många ansökningar, säger utredare Sarah Damberg på Boverket.

Boverket har prioriterat de ansökningar som bedömts ha bäst förutsättningar att uppfylla syftet med bidraget vilket är att främja ekosystemtjänster och utveckla områden till gröna och hälsosamma platser samt bidra till att nå det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. De kommuner som fått bidrag har också bedömts ha goda förutsättningar för ett strategiskt och långsiktigt arbete med stadsgrönska och ekosystemtjänster.

Sollentuna får stöd för utveckling av Blågröna stråket

50 projekt får tillsammans dela på strax över 135 miljoner kronor. Spridningen är stor, både geografiskt och storleksmässigt. Ett av projekten som Boverket ger bidrag till är en anläggning i Väsjön. Sollentuna kommun beviljas ett bidrag på 5,4 miljoner kronor för att utveckla det så kallade Blågröna stråket i det framväxande bostadsområdet. Stråket skapar en naturlig förbindelse mellan naturreservaten Törnskogen i norr och Rösjöskogen i söder. Projektet ska till att börja med utveckla den norra delen av stråket. Det övergripande syftet är att bidra till ökad biologisk mångfald, rening av dagvatten, luftrening samt till att göra naturen och friluftsområdena mer tillgängliga för människorna. Bidraget från Boverket kommer att användas för att bygga broar och dammar längs med Snuggabäcken som förbinder sjöarna Snuggan och Väsjön, plantera nya träd och anlägga gångvägar.

 

Det nya bostadsområdet Väsjön i Sollentuna. Illustration: Sollentuna kommun

Relaterade artiklar

Leave A Comment