Så har Region Uppsala minskat klimatpåverkan genom energieffektivisering

Så har Region Uppsala minskat klimatpåverkan genom energieffektivisering

Region Uppsala hade satt som mål att energianvändningen skulle vara minst 10 procent lägre per kvadratmeter till år 2018 än 2014. Det målet har organisationen nu uppnått, bland annat genom fokuserad driftoptimering av fastigheter. Den reducerade energianvändningen har bidragit till att Region Uppsala har minskat sin klimatpåverkan med 40 procent.

Det konstateras i Miljöredovisningen för år 2018 som följer upp målen i Miljöprogram 2015-2018 för Region Uppsala. Programmet har tre övergripande miljömål; minskad klimatpåverkan, en hälsosam och giftfri miljö samt en hållbar och effektiv resursanvändning.

Arbetet med att minska energiförbrukningen och dess miljöavtryck har pågått inom flera områden mellan åren 2014 till 2018, som en del i att energieffektiviseringen är ett lyckosamt projekt, där Region Uppsalas energianvändning har minskat med 22 procent sedan år 2014. Totalt har energianvändningen per kvadratmeter 2018 reducerats med 23 procent jämfört med 2014. Störst nedgång uppvisar fjärrkyla (- 27 procent) följt av värme (-26 procent) och el (-12 procent). Minskningen ses över hela fastighetsbeståndet med störst nedgång på Akademiska sjukhus-området.

Hälften av Region Uppsalas egenförvaltade fastighetsbestånd har energikartlagts, vilket innebär att lokalerna genomlysts i jakt på energibesparande åtgärder. Den stora minskningen beror enligt Miljöredovisningen på fokuserad driftoptimering av bland annat ventilation och värmesystem, men även installationer av energisnål belysning, tilläggsisolering av fastigheter samt energibesparande investeringar i exempelvis nya fläktaggregat och pumpar.

Akademiska sjukhuset. Foto: Bergslagsbild AB

Sponsrat innehåll från Schneider Electric

Relaterade artiklar

Leave A Comment