Ny studie: Så kan obligatorisk ventilationskontroll moderniseras

Ny studie: Så kan obligatorisk ventilationskontroll moderniseras

Flera brister finns med den nuvarande tappningen av den obligatoriska ventilationskontrollen, visar nya intervjustudier som forskningsinstitutet RISE har genomfört.

1991 infördes den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK:n, med syfte att förbättra inomhusklimatet i byggnader. Kontrollen omfattar de flesta typer av lokaler och flerbostadshus. Den görs både innan lokalen tas i bruk och därefter var tredje eller sjätte år beroende på ventilationssystem. Sedan 2006 ingår det även i besiktningen att undersöka vilka åtgärder som kan göras för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet utan att försämra inomhusklimatet.

RISE har inom projektet ”Moderniserad ventilationskontroll” gjort intervjustudier för att ta reda på hur den obligatoriska ventilationskontrollen fungerar, uppfattas och används. De intervjuade i studien anser att det finns brister i nuvarande tappning. Utifrån dessa synpunkter har RISE tagit fram förslag för hur OVK:n skulle kunna moderniseras för att ge en bättre innemiljö och för att verkligen minska energianvändningen i byggnaden. Bland annat föreslås att den nuvarande verksamheten och den faktiska innemiljön i byggnaden inkluderas på ett bättre sätt i OVK:n, och inte bara kontrollera att ventilationen uppfyller kraven som ställdes när systemet togs i bruk. Ett annat förslag är att höja miniminivån på energisparåtgärder då det är något som hanteras väldigt olika och nivån varierar kraftigt. RISE föreslår även möjlighet för OVK-kontrollanten att utföra efterbesiktning för uppföljning av åtgärder och tydliga och samstämmiga krav i lagstiftning vad gäller behovs- och närvarostyrning, avstängd/reducerad ventilation m.m.

Det är tråkigt att OVK:n inte fungerar på ett bra sätt. Det skulle behövas mycket mer åtgärder på ventilationen, både för att minska energianvändningen och förbättra innemiljön, påpekar Kristina Fyhr, projektledare på RISE.

Foto: RISE

Annons
Annons

Leave A Comment