• tisdag , 17 juli 2018
Energisnål fläktvägg förbättrade luftväxlingen i kontorshus

Energisnål fläktvägg förbättrade luftväxlingen i kontorshus

I början av 2014 presenterade IVL Svenska Miljöinstitutet en rapport om luftomsättningens betydelse för den upplevda luftkvalitén på kontor. I maj 2015 presenterade även branschorganisationen Entreprenörföretagen en undersökning där det framgår att en tredjedel av alla yrkesarbetande i Sverige vill förbättra ventilationen på sin arbetsplats. Nära 70 procent uppger också att de presterar sämre på grund av dålig ventilation.

En orsak till att ventilationen kan behöva förbättras är att verksamheten i en fastighet förändrats och att ventilationssystemet inte är dimensionerat för nya krav som ställs. I befintliga kontorsbyggnader där man vill öka flödet kan det leda till komplicerade och kostsamma projekt. Att det inte behöver vara så visar ett ventilationsprojekt i Solna Business Park.

Där har en annorlunda lösning med ett antal kammarfläktar monterade i en så kallad fläktvägg ersatt en äldre fläkt med 11 kW effekt. Lösningen har förbättrat luftväxlingen utan att energikostnaden ökat. Montaget av fläktarna till en fläktvägg har skett i ett befintligt ventilationsaggregat med begränsat utrymme och utan att det krävts några större ombyggnationer. Samma ändring är genomförd både på tillufts- och frånluftssidan i aggregatet.

Solna Business Park är ett etablerat kontorsområde där det börsnoterade fastighetsbolaget Fabege är en stor fastighetsägare. Företaget arbetar efter en långsiktig hållbarhetsfilosofi och har på tio år sänkt koldioxidutsläppen med 90 %. Den genomsnittliga energianvändningen för uppvärmning av Fabeges fastigheter är 50 % lägre än branschgenomsnittet och bolaget använder 96 % förnyelsebar energi.

En annorlunda lösning i ett befintligt ventilationsaggregat

Fabege arbetar också långsiktigt när det gäller att fånga upp kundernas behov och utveckla samt anpassa kontorsytorna. Ett av landets ledande IT-företag är en av Fabeges hyresgäster i en kontorsbyggnad i Solna Business Park på totalt cirka 10 000 kvm. I den del som disponeras av IT-företaget fanns önskemål om att öka luftflödet när fler personer skulle få sin arbetsplats i lokalerna.

Anders Persson som är driftledare på Fabege berättar att innemiljön är en mycket viktig del av arbetet och att kundönskemål många gånger kan kräva annorlunda lösningar. Så var också fallet när luftväxlingen skulle förbättras i IT-företagets lokaler.

– Inneklimatet är en av de absolut viktigaste frågorna för oss som arbetar med fastighetsskötsel och drift. Vi brinner för att skapa en arbetsmiljö där våra kunders verksamheter kan utvecklas. Därför satsar vi mycket på kunddialog och på att ständigt utveckla kontorslokalerna i takt med våra kunders önskemål. I det här aktuella projektet fanns det önskemål om att öka luftflödet och att göra det trots att de tekniska förutsättningarna var begränsade. Det fanns helt enkelt inte utrymme för några större ingrepp och ombyggnationer. Att Axela tillsammans med ebm-papst tog fram en lösning i form av fläktvägg tycker jag är imponerande. Lösningen har gett den önskade förbättringen av luftväxlingen utan att energikostnaderna ökat, säger Anders Persson.

Företaget Axela har i många år arbetat med ombyggnationer och kontorsanpassningar i Solna Business Park. En av Axelas verksamhetsgrenar är projektering och installation av anläggningar för luftbehandling.

Leif Strandberg på företaget har arbetat med ventilationsfrågor sedan början av 80-talet och att hitta en lösning för att förbättra luftflödet i den aktuella kontorslokalen blev en utmaning trots den långa erfarenheten.

– Utgångsläget var att vi hade en direktdriven fläkt som var drygt åtta år gammal. Frågan var hur vi skulle kunna modernisera det befintliga ventilationsaggregatet så att kraven på ökat luftflöde kunde tillgodoses, men utan att vi fick ökade energikostnader och inte heller en högre ljudnivå. Vi visste helt enkelt vad vi ville ha men inte hur lösningen skulle se ut och det var då vi inledde en dialog med ebm-papst, förklarar Leif Strandberg.

Kammarfläktar med förmonterade ljuddämpare

Klas Alner är försäljningsingenjör inom produktområdet Ventilationsfläktar hos ebm-papst.
Samarbetet med Axela ledde fram till en lösning där Klas föreslog att fyra gånger så många fläktar skulle monteras i det befintliga aggregatet i Fabeges kontorsfastighet. Med direktdrivna kammarfläktar, ebm-papst modell MXPC50RD-2200 med vardera 5,5 kW effekt, monterade som en fläktvägg kunde Klas visa på en rad fördelar.

– Behovet att få in mer luft i exempelvis en kontorsfastighet kan tillgodoses på flera sätt. Ett alternativ är att dra nya ventilationskanaler, men det är dyrt. Ett annat är att ersätta en fläkt med en annan med högre effekt. Nackdelen är då att kostnaderna kan öka liksom ljudnivån
när trycket ökar. Det jag gjorde i det här projektet var att försöka hitta en optimal lösning på behovet av mer luft utan att energikostnaderna eller ljudnivån ökade. Lösningen blev slutligen ett förslag med fyra kammarfläktar monterade i det gamla aggregatet, säker Klas Alner.

Leif Strandberg pekar på några av fördelarna med den nya fläktväggen.

– Lösning har flera viktiga fördelar. Den viktigaste är att vi fått den önskade ökningen av luftflödet, drygt tio procent, och det till en närmast oförändrad energikostnad. En annan stor fördel är att vi med fläktväggen fått en total effekt på 22 kW, men utan att fläktarna behöver gå så hårt för att vi ska få in mer luft i lokalerna och det är givetvis positivt för ljudnivån. Dessutom har fläktarna förmonterade ljuddämpare, och vi har också tagit bort ett antal bafflar vilket gör att trycket sjunker. Genom att bafflarna tagits bort kan vi få ut mer luft utan att ljudbilden förändras.

ebm-papst förmonterade ljuddämpare Flowgrid är ett inloppsgaller som gör att ebm-papst redan tysta lågenergifläktar blir ännu tystare. Genom Flowgrid stabiliseras luftströmmarna vid fläktens inlopp vilket bidrar till att ljudnivån reduceras. Turbulens och luftvirvlar i luftflödet vid inloppet till en fläkt kan många gånger orsaka onödigt högt ljud men dessa problem elimineras alltså med ebm-papst lösning som inte påverkar fläktens verkningsgrad.

Problem med lågfrekevent buller från ventilationsanläggningar har uppmärksammats under senare år då ljudmiljön i exempelvis kontor kan upplevas som besvärande trots att uppmätta ljudnivåer är godkända enligt de bestämmelser som finns. Med Flowgrid har ebm-papst tagit fram en lösning som kan bidra till att förbättra ett inneklimat även ljudmässigt. Mätningar som gjorts i laboratoriemiljö visar att Flowgrid kan minska den totala ljudeffektnivån och även ljudtrycksnivån, det ljud som uppstår när luftvirvlarna träffar fläktbladen, med flera decibel.

Relaterade artiklar

ebm-papst
Assign a menu in the Left Menu options.