• onsdag , 6 juli 2022


Att modernisera ventilationsaggregat ska vara enkelt

Att modernisera ventilationsaggregat ska vara enkelt

ANNONS

Annons

En besparingspotential på 80 % för fläktelenergi och 40 % för värme- och kylenergi med behovsstyrd ventilation. Lägre drifts – och underhållskostnader. Sänkta ljudnivåer. Förbättrade luftflöden och därmed också bättre inneklimat. Det finns många fördelar med att modernisera befintliga ventilationssystem och ersätta äldre remdrivna AC-fläktar med energisnåla EC-fläktar från ebm-papst. Vi räknas som världsledande när det gäller utveckling och tillverkning av energieffektiva fläktar. Mycket av vår tekniska utveckling har fokus på att erbjuda installationsvänliga fläktlösningar som förenklar modernisering av befintliga ventilationsaggregat och ventilationssystem.

Det är därför våra fläktar är kompletta vid leverans med bl a integrerad elektronik för behovsstyrning. Vi brukar säga att det inte ska vara svårare att modernisera ett ventilationssystem än att ersätta äldre belysningssystem med energismart LED-teknik. Det har varit vårt utvecklingsmål i många år och idag kan vi också erbjuda fläktlösningar som lever upp till det löftet.

Smidig modernisering med kompletta och kompakta lågenergifläktar
Att fläktar är kompletta vid leveransen är en av de viktigaste förutsättningarna för att en modernisering ska gå smidigt. Ett av de främsta kännetecknen för ebm-papst EC-lågenergifläktar är också att de är kompletta fläktlösningar med exempelvis integrerad styr- och drivelektronik som förenklar både installation och driftsättning. Här behövs ingen extra elektronikinstallation, inte heller någon frekvensomriktare eller separat utrustning för varvtalsstyrning. Installatören slipper krånglig programmering och kan istället fokusera på att hitta optimala lösningar för behovsstyrning. EC-fläktarna är klara för styrning med 0-10 V signal och det finns även fläktar inbyggd och inkopplad reglering för tryck- och temperatur inklusive tryck- och temperaturgivare.

Den integrerad styr- och drivelektroniken är viktig för en enkel modernisering, men det finns också ett annat viktigt krav som måste ställas på installationsvänliga EC-fläktar: de ska vara kompakta. Kan en modernisering genomföras där nya fläktar ryms i befintliga aggregat utan några fördyrande ombyggnationer är mycket vunnet. ebm-papst EC-fläktar har också en kompakt konstruktion vilket gör det möjligt att genomföra en snabb modernisering även av ventilationsaggregat där utrymmet är begränsat. Många av de installationsföretag vi har ett nära samarbete med utnyttjar också de stora fördelarna med fläktarnas kompakta format och kan föreslå sina kunder kostnadseffektiva moderniseringar där det inte ställs krav på krångliga och dyra ombyggnationer.

Planera behovsstyrningen från ett helhetsperspektiv
En modernisering av ventilationsaggregat kan genomföras av många olika skäl. En tydlig trend är att det ofta sker med målsättningen att behovsstyra ventilationen i exempelvis bostäder och kontorsfastigheter. Med behovsstyrd ventilation levereras just den ventilation som behövs för stunden. Resultatet blir ofta stora energibesparingar men också en förbättring av luftkvalitet och inneklimat.

Att anpassa luftflödet till behoven i bostäder och kontor kan också ge en stor reducering av uppvärmningskostnaderna jämfört med traditionella lösningar med konstant fläktdrift. Om luftflödet i en fastighet är konstant året om brukar energibehovet för uppvärmning som härrör från ventilationsförluster vara ca 30 % av en byggnads totala energibehov. Låter man istället luftflödet minska med sjunkande utetemperatur, från 100 % vid +15 grader till 60 % vid -15 grader, minskar energibehovet för uppvärmning av ventilationsluften med 30 %. Detta ger en avsevärd minskning av en fastighets totala uppvärmningsbehov på årsbasis.

Vårt råd är att alltid starta en satsning på modernisering och behovsstyrning från ett helhetsperspektiv. Hur och när används lokalerna och olika rum i en kontorsbyggnad? Vilken typ av styrning passar bäst i den aktuella fastigheten? Vilken kapacitet måste fläktarna ha för att svara upp mot kraven idag men också i framtiden om lokalerna kanske byggs om och utnyttjas på ett annat sätt för en annan verksamhet?

Det finns många frågeställningar som bör tas upp inför ett moderniseringsprojekt och vi på ebm-papst hjälper gärna till med att berätta om möjligheter, tekniska förutsättningar och hur en behovsstyrd ventilationslösning kan se ut i ett specifikt projekt.

Arbetsmodell för smidig och effektiv modernisering
ebm-papst har en arbetsmodell med några enkla men också viktiga steg för att ett moderniseringsprojekt ska kunna genomföras kostnadseffektivt och ge önskat resultat.

1. Det befintliga installationsutrymmet mäts för att fastställa hur mycket plats som finns tillgängligt för en ny fläkt (ebm-papst aggregatmall förenklar!)
2. Den befintliga fläktens luftflöde mäts (uppgifterna kan också finnas i protokoll)
3. Vilket tryck behövs? Trycket mäts direkt före och efter befintlig fläkt.
4. Behövs en sparkalkyl som beslutsunderlag? ebm-papst hjälper gärna till!
5. Med dessa underlag kan ebm-papst föreslå den mest energieffektiva fläktlösningen.
6. Nu är det dags att demontera den gamla fläkten.
7. För största möjliga energibesparing bör en anpassning ske av utloppsöppningen.
8. En skiljevägg monteras
9. Den nya EC-fläkten ställs på plats
10. Sedan är det bara att göra den elektriska anslutningen och utnyttja möjligheten till
energismart styrning med hjälp av den integrerade styr- och drivelektroniken

Exempel på moderniseringsprojekt
ebm-papst försäljningsingenjörer på avdelningen ”Ventilationsfläktar” har lång erfarenhet av att hjälpa slutkunder och installationsföretag med fläktbyten och modernisering av ventilationssystem. Här är några exempel på moderniseringsprojekt.

Galleria Domino, Norrköping
Behov: Att modernisera ventilationsaggregat med fläktar från 70-talet och installera energisnåla EC-fläktar med möjlighet till varvtalsstyrning. Fastighetsägaren ville behovsstyra ventilationen till behovet i gallerian.
Lösning: Installation av fyra aggregatfläktar från ebm-papst (MXAC80DRK-1370)
Resultat: Reducerad elenergiförbrukning från 270 000 kWh till ca 170 000 kWh. Ventilationen har anpassats så att fläktarna går på lägre varvtal de tider på dygnet när gallerian inte är öppen.
Läs mer här!

Kalmarhem, Kalmar
Behov: Energieffektivisering och modernisering av ventilationssystem i bostadshus.
Lösning: Installation av ebm-papst lågenergifläktar i ett flertal fastigheter.
Resultat: I en fastighet installerades ebm-papst enkelsugande radialfläkt MXIC56M-1510. Enbart för denna fläkt blev effekten en reducering av elkostnaden med ca 17 000 kr (75 %). Dessutom har luftflödet ökat och trycket minskat.
Läs mer här!

Bostadsrättsföreningen Entitan, Solna
Behov: Modernisera ventilationen med behovsstyrning för att reducera energi- och driftskostnaderna samt minska underhållsbehovet.
Lösning: Tio enkelsugande aggregatfläktar från ebm-papst (RadiCal) med integrerad styr- och drivelektronik ersatte remdrivna fläktar från 60-talet.
Resultat: En reducering av fläktenergibehovet från 113 800 kWh per år till lite drygt 15 700 kWh. Kraftigt sänkta underhållskostnader. Pay-off tid på lite drygt 2 år. Föreningen, med drygt 210 lägenheter, har fått ökat ekonomiskt utrymme för andra investeringar.
Läs mer här!

Fastighetsbolaget Klövern, Norrköping
Behov: Att ersätta remdrivna fläktar från 60-talet i en kontorsfastighet med moderna EC-fläktar som ger möjlighet till behovsstyrning.
Lösning: Installation av ebm-papst direktdrivna kammarfläktar RadiPac (K3G800-AS07-01) samt införande av zonstyrning genom CO2-detektering.
Resultat: Ventilationen har anpassats till aktivitetsnivån i fastighetetens lokaler. Används exempelvis inte en konferenslokal ventileras den bara med ett tryckstyrt miniflöde. Mätningar vid ett av fastighetens ventilationsaggregat visade på en reducering av den tillförda effekten från 15,5 kW till mellan 4,8 kW och 8 kW beroende på utetemperatur och användning av lokalerna.
Läs mer här!

Bostadsrättsföreningen Skintebodalen, Göteborg
Behov: Föreningen som har 47 fastigheter med 320 lägenheter ville ersätta femtio takfläktar från 70-talet för att slippa störande ljudnivåer utomhus, förbättra inneklimatet samt minska drifts- och energikostnaderna.
Lösning: Installation av ebm-papst EC-lågenergifläktar utan omfattande ombyggnationer.
Resultat: Föreningen hade planerat för kostnadskrävande ombyggnationar där nya fläktar skulle installeras på vindarna istället för på taken. Detta för att reducera ljudnivåerna. Med ebm-papst fläktar blev det möjligt att göra takinstallationer och samtidigt eliminera ljudproblemen. För föreningen innebar det kraftigt reducerade renoveringskostnader samtidigt som ventilationen förbättrats och energikostnaderna sänkts.
Läs mer här!

Bostadsrättsföreningen Idrottstränaren, Linköping
Behov: HSB-föreningen med 90 lägenheter ville förebygga tekniska problem och energieffektivisera genom att ersätta tjugo år gamla fläktar med moderna lågenergifläktar.
Lösning: Dubbelmontage av radialfläktsmoduler (RadiCal) i befintliga ventilationsaggregat.
Resultat: Smidig modernisering utan fördyrande ombyggnationer. Energikostnaden för fläktdriften har sänkts med ca 40 %.
Läs mer här!

Kontakta oss så ska vi berätta mer om hur mycket ni kan spara med behovsstyrd ventilation och energieffektiva fläktar!

Kontaktuppgifter:
Tel: 010-454 44 00
info@ebmpapst.se
Försäljning Ventilation-Retrofit
Försäljning OEMKundcase

Relaterade artiklar

ebm-papst