• tisdag , 21 augusti 2018

Om AIX

AIX Arkitekter AB bildades 2001 genom en förening av företagen Arksam, Myrenbergs, Can, Arteno, Johansson & Uppling och Nyström plankontor. AIX engagerar för närvarande drygt 90 personer inom verksamhetsfälten stadsbyggnad, nybyggnad och ombyggnad/restaurering.

Kontoret består till ungefär hälften av examinerade traditionellt utbildade arkitekter från högskolor och universitet i Sverige och utomlands. Bland de som är utbildade utanför Sverige finns exempel på examina från Frankrike, Schweiz, Spanien och Tyskland. Bland AIX medarbetare finns många med vidareutbildning från Kungl. Konsthögskolans kurser i restaurering och byggnadskonst. AIX arkitekter kompletteras av byggnadsantikvarier, inredningsarkitekter, byggnadsingenjörer, belysnings- och teatertekniker samt administrativ personal för ekonomi och IT-stöd. Kontoret har idag en jämn fördelning mellan män och kvinnor och kan redovisa ett stort antal anställda med utländsk bakgrund. Det innebär tillgång till kulturella referenser med ursprung även utanför Europa.

Företagets vision är: Arkitektur gör skillnad. AIX tjänster skall leda till ett bättre samhälle.

Vår affärsidé lyder: AIX Arkitekter är ett företag som skall tillhöra de främsta inom stadsbyggnad, nybyggnad och restaurering. Med kunskap om det byggda kulturarvet skapar vi samtida arkitektur. I nära dialog med våra kunder utvecklar vi långsiktigt värdefulla miljöer.

Levande rum

Byggnader och stadsplaner lever och utvecklas av rumslig funktion. Engagemang, nytänkande, formgivning, genomförbarhet och lönsamhet utgör vårt fokus för hållbara projekt. Vi kallar det Levande Rum.

Levande-Rum_aqua

Hållbarhet

Levande Rum står också för AIX grundinställning till hållbarhet och miljöfrågor. Förmågan att främja långsiktigt innehållsrik funktion och tillhandahålla levande rum är ett betydelsefullt kriterium för hållbart byggande. Vårt speciella fokus på hållbarhet underbyggs av AIX många erfarenheter från ansvarsfullt tillvaratagande av äldre- och kulturskyddade byggnader. Bevarande och förnyelse av befintliga byggnader är god resurshushållning.

Denna socialt och verksamhetsinriktade inställning till hållbarhet kompletterar vi med goda kunskaper i modern träbyggnadsteknik. AIX har sen drygt tjugo år tillbaka varit med i utvecklingen av en ny generation flervånings bostadshus, hotellbyggnader och industrihallar i trä. Vi har på uppdrag av Skogsindustrierna, Svenskt Trä, European Wood och Sveriges Träbyggnadskansli deltagit i marknadsföringen av svenskt ansvarsfullt skogsbruk, träindustri och träarkitektur inför världens stora urbaniseringsområden i Sydostasien och Latinamerika.

AIX
Assign a menu in the Left Menu options.