• söndag , 19 augusti 2018
Klimatneutrala 2050

Klimatneutrala 2050

Världen står inför en av mänsklighetens största utmaningar – att hantera klimatutmaningen – och alla, inte minst byggbranschen, måste ta sitt ansvar. Skanska vill ta en aktiv roll i utvecklingen av samhället och har därför utmanat branschen med en vision om att uppnå klimatneutralitet till år 2050.

– Vår målbild är i stora delar både tuffare och mer omfattande än många andra företags men den är också den mest relevanta och gör att vi tar tag i de verkliga problemen och tar ansvar för både vår direkta och vår indirekta klimatpåverkan. Byggbranschen har en mycket stor indirekt klimatpåverkan. Genom att ta ett grepp om hela värdekedjans miljöpåverkan vill vi vara med och påverka, men också leda, den hållbara samhällsutvecklingen, säger Johan Gerklev, hållbarhetschef på Skanska.

Visionen om att uppnå klimatneutralitet omfattar hela värdekedjan, både Skanskas produktion och byggprojekt, men också leverantörer och underentreprenörer. Johan Gerklev understryker just vikten av att man tittar på de indirekta utsläppen, det vill säga tar hänsyn till alla källor till klimatpåverkan som på något sätt är relaterade till verksamheten. Annars finns risken att man bara flyttar runt klimatproblemet till andra företag eller länder.

– Leverantörsledet är den stora utmaningen. Här krävs det att både våra beställare och våra kunder tar ett helhetsperspektiv och ett helhetsansvar och ser värdet i en mer klimatsmart och klimatanpassad produkt. Det är viktigt att man börjar ställa frågor om detta i upphandlingar. Företagen måste också kunna redovisa vilken klimatpåverkan deras arbete ger.

Ett mål som utmanar

Skanskas resa mot klimatneutralitet har pågått under ett antal år men med detta nya, unika och långsiktiga mål tror företaget att man utmanar sig själv ännu mer. Med en så definitiv nollvision tvingas man vrida och vända på saker vilket kommer att skapa positiva direkta och indirekta effekter.

– Visionen bryts också ner till konkreta åtgärder som leder till action här och nu men också på längre sikt, säger Johan Gerklev.

I de flesta projekt arbetar man exempelvis med att göra klimatkalkyler, för att ha koll på utsläpp och tillsammans med kunden hitta gröna lösningar som ger störst klimatnytta till lägsta totalkostnad. För en klimatbesparing går hand i hand med en kostnadsbesparing.

– Att hushålla med resurser, som mindre material, transporter och energi, bidrar till lägre utgifter, och i ett långt perspektiv är hållbarhet det mest lönsamma du kan göra. Men det gäller att utmana ramarna.

Därför arbetar Skanska inte bara med sina egna system utan också med att försöka påverka de system i samhället som behövs för att möjliggöra klimatmålen såsom skatter, avgifter och offentlig upphandling.

– Skanska har stora möjligheter att påverka men också ett stort ansvar. Vi vill utifrån vår plattform skapa en medvetenhet om vilken påverkan som faktiskt finns i ett tidigt skede av byggprocessen och bidra med lösningar, säger Johan Gerklev.

Kombinationen av en större efterfrågan på mer klimatsmart byggande tillsammans med ”morötter” som gör det roligt för medarbetarna tror han är ett vinnande koncept för att skapa engagemang inom branschen.

– Men det kommer inte att räcka med att bara minska klimatutsläppen, vi måste redan nu börja anpassa byggnader och infrastruktur så de klarar av de klimatförändringar vi står inför, innan det är för sent, säger Johan Gerklev.

Ett gott exempel

Ett av Skanskas mest hållbara projekt är Solallén i Vikaholm i Växjö. Projektet är det grönaste Svanencertifierade projektet i landet och landets första radhus som byggts enligt Netto Nollenergi, vilket innebär att husen genererar lika mycket energi som de förbrukar under ett år.

skanska-solallen

Solallén i Vikaholm.

Projektet är också definierat som ett mörkgrönt projekt enligt Skanskas Gröna karta. Solcellerna på taken samverkar med en bergvärmelösning för att husen ska vara självförsörjande på energi. Energilösningen innebär också att kylning kan erhållas till husen under varma sommardagar. Hela byggprocessen har genomsyrats av höga ambitioner vid val av material.

Vill du veta mer?

Den 19 oktober, under SGBC’s konferens Building Sustainability, kommer Gunnar Hagman, affärsutvecklingsdirektör Skanska Sverige, att berätta mer om Skanskas arbete för att bli klimatneutrala år 2050.

Relaterade artiklar

Skanska
Assign a menu in the Left Menu options.
Assign a menu in the Right Menu options.