• söndag , 19 augusti 2018
Deep Green Challenge 2017 – tävla med din smartaste klimatlösning

Deep Green Challenge 2017 – tävla med din smartaste klimatlösning

Vill du vara med i Skanskas resa mot att bli klimatneutrala 2050? Genom tävlingen Deep Green Challenge 2017 vill vi hitta nya gröna tekniska lösningar och tjänster som minskar våra projekts klimatpåverkan och hjälper oss att bli klimatneutrala. För dig som tävlingsdeltagare betyder det en fantastisk möjlighet att få lyfta din smartaste klimatlösning.

Skanskas målsättning för det vi kallar ”mörkgrönt byggande” är att genomföra byggprojekt med nära noll miljöpåverkan inom områdena energi, klimat, material och vatten. Det innebär bland annat noll- och plusenergibalans, noll farliga kemiska ämnen och noll byggavfall till deponi.

Skanska Sverige har även beslutat att bli klimatneutrala till 2050. Målet omfattar hela värdekedjan och intresset ökar för produkter och tjänster som minskar våra byggprojekts klimatpåverkan. Detta är en stor utmaning.

För att lyckas behöver vi hitta ny grön teknik och engagerade samarbetspartners. Er resa är vår resa, låt oss minska klimatpåverkan tillsammans!

Vad letar Skanska efter?

Vid bedömning av tävlingsbidragen utgår vi från följande områden med stort behov av lösningar som minskar byggprojektens klimatpåverkan: byggmaterial och arbetsmetoder, installationer och energieffektivitet, förnybar energi och bränslen. Tävlingsbidraget bör kunna placeras i minst en av kategorierna.

Byggmaterial och arbetsmetoder

Vi söker byggmaterial som gör det möjligt för ett byggprojekt att sänka sin klimatpåverkan jämfört med ett standardutförande. Detta kan göras genom att produkten i sig har en lägre klimatpåverkan eller att lösningen bidrar till klimatsmart design eller genomförande. Byggmaterialet ska ha en positiv effekt på projektets ambition om minskad klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Vi vill gärna se utvecklade möjligheter för cirkulära flöden av material.

Av särskilt intresse är klimatsmarta byggmaterial som delvis eller helt består av återvunnet material och lösningar som möjliggör cirkulära flöden med kvantifierad klimatnytta. Även byggmaterial och lösningar som minimerar materialåtgången, ökar livslängden eller minskar transporterna är intressanta. Vi hoppas få se innovativa men ändå kostnadseffektiva lösningar, som till exempel minskade transporter av förorenade massor genom in situ-metoder för marksanering eller lösningar för att fånga upp koldioxid med hjälp av materialskikt. Även sätt att minimera stommars koldioxidutsläpp, till exempel genom en minskad användning av portlandcement, är av intresse.

Ett grundkriterium för tävlingen är att byggnadsmaterial ska vara fria från farliga ämnen enligt exempelvis BASTA:s kriterier.

Installationer och energieffektivitet

Teknik och systemlösningar som på ett kostnadseffektivt och drivet sätt bidrar till byggnaders mörkgröna energiprestanda (noll- eller plusenergibalans). Detta kan ske genom betydligt förbättrat klimatskal eller installationsteknik, exempelvis med nya superisolerande material, dynamiska fönster, innovativ värmeåtervinning eller reglering av ventilationsflöden.

Exempel på lösningar och teknik som hjälper till att ändra beteenden hos användare och minska energianvändningen för bostäder är av intresse. Likaså är innovativa styr- och reglersystem, produkter för värmeväxling och energioptimering, digitala lösningar för återkoppling av energiprestanda intressanta.

Förnybar energi och bränslen

Målet om klimatneutralitet 2050 inkluderar användningen av energi både under byggnation och under drift/underhåll. Förnybara bränslen eller el till maskiner och fordon minskar koldioxidutsläppen från byggproduktionen. Innovativa lösningar för att skapa förnybar energi och system för att effektivt utnyttja och/eller lagra denna energi ger möjlighet för våra kunder att ha en klimatneutral drift.

Av särskilt intresse är nyutvecklade fordon och arbetsmaskiner som drivs av el eller förnybara bränslen samt nya förnybara bränslen med särskild tonvikt på användning i tunga fordon och starka arbetsmaskiner. Av intresse är även smarta fastighetsnära eller byggnadsintegrerade lösningar med solceller, solvärme eller vindkraft samt fastighetsnära lösningar för lagring av elektricitet vid en tänkt överproduktion. Lösningen kan även vara integrerad i den bebyggda infrastrukturen för användning i till exempel vägprojekt.

Vem kan tävla?

Har du lösningen som räddar klimatet? Då kan du vinna Skanskas Deep Green Challenge! Senast den 30 mars 2017 behöver vi ditt tävlingsbidrag.

För att vara med i tävlingen Deep Green Challenge måste ditt företag ha ett organisationsnummer. Lösningen (tävlingsbidraget) måste finnas tillgänglig på den nordiska marknaden innan 2017 års slut, med ett ungefärligt riktpris. Alla finalister måste gå igenom Skanskas ordinarie företagskontroll.

Läs mer

Anmäl dig här

Vad kan jag vinna?

Vinnaren belönas med 50 000 kronor och erbjuds att bli avtalsleverantör till Skanska. Vi kommer att försöka matcha vinnarbidraget med lämpligt byggprojekt inom Skanska verksamhet vilket innebär uppmärksamhet och spridning av just din gröna lösning.

Ta chansen och tävla redan idag!

Läs mer

 

Relaterade artiklar

Skanska
Assign a menu in the Left Menu options.
Assign a menu in the Right Menu options.