• torsdag , 19 juli 2018

Om Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen ska tillhandahålla optimala verktyg för att underlätta för bygg- och fastighetssektorns aktörer att välja byggmaterial som bidrar till en hållbar utveckling. Genom en aktiv dialog med materialtillverkare ska Byggvarubedömningen utgöra det självklara valet för registrering av produkter.

Byggvarubedömningen bedömer och tillhandahåller information om miljöbedömda varor i en databas. Sveriges största fastighetsägare och byggherrar har gått samman för att ta fram en standard för miljöbedömning av varor. Med en gemensam standard för bedömningar och ett lättanvänt systemstöd för att söka miljöbedömda byggvaror är ambitionen att morgondagens hus ska byggas och förvaltas med enbart miljöbedömda och accepterade produkter i enlighet med Byggvarubedömningens kriterier.

Byggvarubedömningen ser miljöbedömning som ett sätt att ta ansvar för det vi bygger in och använder i våra hus och lämnar till kommande generationer. Styrkan i Byggvarubedömningen är den breda uppslutningen bakom de bedömningskriterier produkterna bedöms efter.

Byggvarubedömningen utför miljöbedömningar av bygg- och förvaltningsvaror utifrån ett antal miljökriterier. Kriterierna finns samlade i ett kriteriedokument. För respektive kriterium kan varan få bedömningen ”Rekommenderas”, ”Accepteras” eller ”Undviks”. Den totala bedömningen av en byggvara belyser totalt sju olika områden. De olika områdena värderas dels var för sig och dels görs en sammanvägd bedömning av byggvaran. Varor kan få totalbedömningen ”Rekommenderas”, ”Accepteras” eller ”Undviks”, vilka illustreras som en grön, gul eller röd symbol. Som underlag för bedömning används information från producent i form av byggvarudeklarationer, säkerhetsdatablad, eventuella intyg om ämnesinnehåll samt annan relevant produkt- och miljöinformation.

För att säkerställa att utförda bedömningar återspeglar aktuell produkt krävs att underlaget är uppdaterat. För bedömning av byggprodukter krävs en byggvarudeklaration (BVD3) eller motsvarande underlag som är max 5 år gammalt. BVD ägs idag av Föreningen för byggvarudeklarationer, som är ett initiativ med syftet att säkerställa att miljöinformation för byggprodukter finns publikt tillgänglig genom en organisation utan bindningar till enskilda företags särintressen och konsultbolagens olika värderingssystem. För bedömning av kemiska produkter krävs ett säkerhetsdatablad på svenska som är max 3 år gammalt. För att en vara ska uppnå bedömningen ”Rekommenderas” krävs också att producenten intygar att varan är fri från ett antal utpekade s.k. oönskade ämnen. Detta görs genom att producenten fyller i ett s.k. intyg om ämnesinnehåll. Resultatet av en utförd produktbedömning kommuniceras alltid till varans producent så att denne ges möjlighet att lämna eventuell kompletterande information till bedömningsunderlagen. Därefter publiceras bedömningen i Byggvarubedömningens databas. Om producent önskar lämna ytterligare information kring utförd bedömning hanteras detta som en ombedömning. Om varan är en kemisk produkt krävs (utöver en byggvarudeklaration) även ett säkerhetsdatablad på svenska som är max 3 år gammalt.

 

Byggvarubedömningen
Assign a menu in the Left Menu options.