• onsdag , 22 augusti 2018

Inverkan på luftkvaliteten och hälsa

Sedan juli 2012 gäller en ny föreskrift från arbetsmiljöverket rörande kvalitén på inomhusluft. I denna fastställs hygieniska gränsvärden för många luftburna kemiska ämnen som anses påverka människors allmänna hälsa. Vad är då inomhusluftkvalitet? Varför ska man bry sig om vad som finns i luften? Spelar det någon roll? Och framförallt vilka osäkerheter kan uppstå då man gör mätningar på luftkvalitet.

Luftens kemiska kvalitet har visat sig bidra till det så kallade sjuka hus syndromet (SBS). SBS definieras som ospecifika hälsobesvär såsom irritationer, hosta, snuva, andningssvårigheter, feber, huvudvärk och trötthet kopplade till vistelse i en specifik byggnad. Förekomst av mögelsporer samt höga VOC-halter eller andra typer av föroreningar i inomhusluften kan bland annat vara en av orsakerna.

I Sverige finns i dag inga riktvärden eller gränsvärden för de kemiska ämnen som orsakar SBS i inomhusmiljön. Däremot finns det riktlinjer från WHO och från USA (US-EPA) och Kanada för att säkerställa inomhusluftens kvalitet. I USA föreslås ett riktvärde där TVOC halten inomhus ej bör överstiga 200 µg/m3 för att luftkvaliteten ska vara acceptabel.

Aldehyder har visats generellt vara irriterande för ögon och luftvägar och inandning av aldehyder kan ge olika hälsobesvär, t ex kronisk acetaldehydförgiftning som liknar de symptom som fås av alkoholism, formaldehydexponering kan ge ögon-, näs- och halsirritation samt andningsbesvär, inandning av akrolein kan ge kroniska effekter på andningsorganen och ögon-, näs- och halsirritation. Dessutom är formaldehyd enligt US-EPA klassad som cancerogen medan, acetaldehyd är misstänkt cancerogen och akrolein som möjligt cancerogen. Det är därför viktigt att inte endast mäta den vanligaste aldehyden såsom formaldehyd utan även undersöka om de andra skadliga aldehyderna finns i inomhusluften. Arbetsmiljöverket har i sin nya föreskrift AFS 2011:18 fastställt gränsvärden för aldehyder i arbetsmiljön dvs halter som människor får exponeras för under 8 timmars arbetsdag. I denna föreskrift finns det även ett gränsvärde för ammoniakexponering i arbetsmiljö och detta ligger på 14 mg/m3.

press1

Figur GC/MS utrustning där man utför VOC/MVOC/TVOC-analyser

Figur HPLC/SEC utrustning där man utför aldehyd och PAH-analyser

PP Polymer
Assign a menu in the Left Menu options.