• tisdag , 28 mars 2023

Om Lösullsentreprenörerna

losullsentreprenorerna

Lösullsentreprenörerna bildades 1989 och har idag ca 30 medlemsföretag. Alla dessa är specialföretag med så gott som uteslutande lösullfyllnadsentreprenader på programmet. Vissa medlemsföretag bedriver även annan verksamhet, såsom injekteringsarbeten, saneringsarbeten och brandteknisk isolering m.m.

Gemensamt för medlemsföretagen att man har rätt kompetens och erfarenhet för arbetets utförande som kvalificerar för medlemskap i föreningen.

Föreningen har till ändamål
• att genom olika initiativ och aktiviteter främja och utveckla isoleringsverksamhet med lösull i byggbranschen,
• att verka för en hög kvalitet på verksamheten,
• att i samarbete med myndigheter och institutioner främja tillkomsten av bestämmelser och normer som stödjer medlemmarnas intressen.

Föreningen bevakar och ska för medlemmarnas räkning påverka för branschen väsentliga frågor genom kontakter med myndigheter och organisationer.

Mer information: www.isolerarna.se
Ansök om medlemskap här: www.isolerarna.se/for-medlemmar/ansok/

Behörig lösull

Behörig lösull är ett kvalitetssäkringssystem med oberoende tredjepartskontroll som tagits fram av leverantörer och installatörer knutna till Lösullsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier.

För att bli ”Behörig lösull” måste både personal och företagsledning genomgå utbildning. Man kontrollerar regelbundet att företagen följer det regelverk som satts upp och att installationer sker i enlighet med leverantörernas instruktioner.

Utfört arbete kontrolleras genom stickprovskontroll av en tredje part (SP).

Syftet med Behörig Lösull är att du som kund ska kunna känna trygghet och förtroende för det arbete som utförs när du väljer en behörig lösullsinstallatör.

Lösullsentreprenörerna