• tisdag , 19 januari 2021
LCC-kalkyler och en bred dialog banar väg för verkligt energieffektiva fläktlösningar

LCC-kalkyler och en bred dialog banar väg för verkligt energieffektiva fläktlösningar

ANNONS

Annons

Modernisering av luftbehandlings- och ventilationsaggregat brukar tas som exempel på ett av de bästa sätten för fastighetsägare att reducera energikostnader samt underhålls- och driftskostnader. Många fastighetsägare har dock insett att det inte alltid är så enkelt att uppnå önskade besparingar. Några år efter en modernisering där nya fläktar installerats kan det visa sig att exempelvis energikostnaderna inte alls reducerats så mycket som var tänkt. Det som från början uppfattades som en väl genomtänkt modernisering med bra fläktval har inte gett den önskade effekten, och frågan är varför det kan bli så?

Inledningsvis ska sägas att en snabb teknik- och materialutveckling inom fläktområdet, samt förbättrade möjligheter till kontroll och styrning, har öppnat helt nya möjligheter till kraftiga reduceringar av både energi- och driftskostnader i befintliga anläggningar. Att hitta den mest optimala fläktlösningen till en viss applikation är dock inte okomplicerat och det krävs både kunskap, analyser och bra verktyg för att ta fram bra beslutsunderlag. Det är också viktigt att beställarens kravspecifikation vid en upphandling är så tydlig i kravställningen att ett entreprenadföretag utan någon osäkerhet kan göra ett optimalt fläktval. Optimalt ur aspekten att beställarens mål om långsiktiga besparingar ska uppnås!

Noggrann inventering när Hudiksvalls Kommun satsade på energieffektivisering

I Hudiksvalls kommuns olika lokaler finns cirka 150 ventilationsaggregat. Många av dessa har tidigare haft äldre AC-fläktar och det har funnits ett stort behov en modernisering. Kommunen har också långsiktiga mål för sin energieffektivisering som bara kan uppnås genom fläktbyten. För några år sedan inleddes ett omfattande moderniseringsprojekt. Efter att ett 30-tal ventilationsaggregat, i främst skolor och äldreboenden, fått nya EC-fläktar konstaterades att energibesparingen för dessa aggregat totalt var på mer än 600 000 kWh vilket motsvarar en årlig kostnadsbesparing på cirka 700 000 kronor.
Investeringskostnaden uppgick till cirka 2,5 miljoner kronor vilket innebär en pay-off tid på cirka 3,5 år. För kommunens tekniker var besparingen ingen överraskning. Valet av fläktar till de olika aggregaten hade nämligen gjorts efter en omfattande inventering som gav en exakt bild av applikationskraven och även LCC-kalkyler (LCC, Life Cycle Cost) som visade den totala livscykelkostnaden. Beroende på applikationskraven installerades olika EC-fläktar från ebm-papst. Energispareffekten skilde sig åt mellan olika aggregat men den sammantagna effekten blev alltså stor.

Erik Brisenheim som är teknisk chef hos ebm-papst i Järfälla vill lyfta fram kommunens arbete innan fläktval och installation som en bra arbetsmodell när målet är långsiktigt optimala fläktlösningar.
”Alla fastighetsägare som moderniserar luftbehandings- och ventilationsaggregat vill säkert uppnå kostnadsbesparingar både energi- och driftsmässigt. Tyvärr blir det inte alltid så och vi har sett projekt där det inte är en bra balans mellan kraven i en upphandling och de fläktar som installeras.
Fläktvalet matchar helt enkelt inte applikationskraven. En anledning är att kraven är för ospecifika och inte tillräckligt detaljerat anger exempelvis de driftpunkter som är aktuella i en viss applikation. Istället kanske det är mer fokus på luftflöden och då kan det lätt bli så att fläktvalet sker från fel utgångspunkt. En föreslagen fläkt mycket väl svara upp mot flödeskraven och visa bra värden vid en optimal driftpunkt, men den ger inte alls de långsiktiga besparingar som kan vara målet. Anledningen kan vara att den angivna driftpunkten inte är den eller de driftpunkter där fläkten körs i verklig drift. En fläkt som verkar vara ett ekonomiskt bra val blir då en mycket dyr fläktlösning på lite sikt när energibesparingarna uteblir”.

Inköpskostnaden för en fläkt är inte detsamma som den faktiska kostnaden

Eftersom Hudiksvalls kommun ville ha en tydlig bild av den totala livscykelkostnaden för varje ventilationsaggregat lades mycket tid på att göra LCC-kalkyler. Genom att se på kostnaderna under fläktarnas hela livscykel kunde man det mest fördelaktiga priset på lång sikt. Låga initialkostnader är alltid attraktivt, men det är inte alltid den lägsta faktiska kostnaden. Det är inte heller alltid det bästa ur energisparsynpunkt. Ett lågt inköpspris är ofta bara ”toppen på isberget” och det som döljs under ytan utgör en stor del av kostnaden för en produkt. Det gäller också för fläktar. Principen med LCC är att lägga ihop kostnaderna för bl a underhåll och service för att kunna ta ställning till en rimlig totalkostnad.
En LCC-kalkyl gör det också lättare att identifiera lämpliga fläktar och att slutligen välja fläktar som på ett optimalt sätt spar energi och pengar. ”Hudiksvalls kommun tycker jag är ett utmärkt exempel på hur energi- och kostnadseffektiv en modernisering kan bli när kunden, konsulten och fläktleverantören har en tät dialog och arbetar mot ett gemensamt mål och med ett tydligt fokus på att uppnå stora energibesparingar. Resultatet av samarbetet blev en väldigt tydlig kravbild och handlingar som underlättade fläktvalet”, säger Erik Brisenheim.

Erik Brisenheim menar att tätare samarbeten som också omfattar installatörer och entreprenad-företag är rätt väg att gå när målet är att spara energi och reducera driftskostnader. Han anser också att ett företag som ska välja, föreslå och installera fläktar bör kunna visa på olika alternativ där inköpskostnader för fläktarna sätts i relation till driftsekonomi och möjliga energibesparingar. ”För att de ska kunna göra det krävs det också handlingar som är så tydliga i sina krav att det är möjligt att föreslå och matcha olika fläktalternativ. Genom inventeringar och gemensamma besök ute på fältet eliminerar man risken för att kravspecifikationer vid beställningar blir lite av skrivbordsprodukter som är för vaga i kraven och därför riskerar att leda till fläktval som inte är optimala”, avslutar Erik Brisenheim som sammanfattar sina råd i några punkter som banar väg för att en slutkund ska få optimala fläktalösningar:

• Analysera och definiera tydliga applikationskrav med bl a aktuella driftpunkter
• Gör LCC-beräkningar som underlättar utvärderingen av olika fläktalternativ
• Inventera, inhämta kunskap och erfarenhet från drifttekniker och andra som arbetar ute på fältet
• Gör upphandlingsunderlag med en tydlig kravbild (bl a avseende driftpunkter)
• Låt entreprenören redovisa olika fläktalternativ som vägs mot kravbilden
• Utvärdera olika fläktalternativ tillsammans med entreprenörer/installatörer/konsulter
• Satsa på en öppen dialog och nära samarbete med en gemensam målbild för både energieffektiviseringar och önskade kostnadsreduceringar

ANNONS

Annons

Relaterade artiklar

ebm-papst