• torsdag , 30 maj 2024


C/O City skapar levande städer

C/O City skapar levande städer

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]

Många städer står inför stora förändringar då befolkningstätheten kommer att öka markant och stora ytor kommer tas i anspråk för byggandet. För att klara denna omställning behövs ökad kunskap om vilka tjänster grönytorna levererar, hur dessa nyttor kan uppnås och vilka ekonomiska vinster som finns i att satsa på ekosystemtjänster.

– Det gröna i staden har flera viktiga funktioner, såväl nyttorelaterade, estetiska och hälsorelaterade för människor. De värderingar vi tar fram inom C/O City kommer att utgöra viktiga underlag för både byggherrar och arkitekter för att kunna räkna på nyttan och vinsterna vid nybyggnation och restaurering, förklarar Christina Wikberger, Stockholms stad och projektledare för C/O City.

När vi planerar och bygger allt tätare städer ställer det högre krav på att den kvarvarande stadsnaturen fortsatt ska kunna ge oss de ekosystemtjänster vi behöver. Det handlar bland annat om att minska effekterna av klimatförändringar samt att bidra till renad luft och sänkta stressnivåer. Om framtidens städer ska bli både täta och gröna behöver beslutsfattare, samhällsbyggare, stadsplanerare och miljöexperter få ökad kunskap om varför stadsnaturen är viktig, hur den kan utformas eller kompletteras och var i staden den gör mest nytta. Det innebär även att flera aktörer behöver samverka för att gemensamt kunna bygga robusta städer.

Per Enarsson, Stockholms stad och styrgruppsordförande i C/O City kommenterar.

–  Kommunerna ansvarar för att möjliggöra en hög byggtakt av bostäder, men samtidigt måste det säkerställas att det planeras för gröna lösningar i översikts- och detaljplaner. Byggföretag och entreprenörer behöver höja sin tekniska kompetens för att kunna skapa gröna tak, väggar och innergårdar som bland annat bidrar till bättre lokalklimat och förebygger ohälsa hos de boende. Konsulter och arkitekter behöver också våga använda grönska i utformningen av bebyggelsen och vistelseytor, vara innovativa och utmana gamla föreställningar hos sina uppdragsgivare.

C/O City – ett projekt i tre faser

I den första projektfasen av C/O City utvecklade man en rad verktyg och metoder. I den andra fasen verifierades och justerades verktygen och metoderna samt gjordes tillgängliga för aktörer inom samhällsbyggandet. I projektets sista fas ligger fokus på att testa och utvärdera verktygen och sammanställa resultat från pilotprojekt som pågår i flera stadsutvecklingsprojekt i Sverige.

– Via piloterna kommer vi att få data som visar hur många kubikmeter dagvatten en park kan hantera, hur mycket träden i staden kan skydda oss från värmeböljor och bidra till att minska buller och hur stora värden olika grönytor genererar. Vi kommer också att utvärdera olika lösningar för gröna tak och gröna väggar för att se hur de kan öka den biologiska mångfalden, förbättra dagvattenhanteringen, öka mänskligt välmående och minska byggnadernas energianvändning. Precis som hårda data för exempelvis energianvändning i hus är denna kunskap nödvändig att ta till sig och använda i praktiken om vi ska kunna skapa hållbara städer, säger Jan Wijkmark, White Arkitekter och styrgruppsmedlem i C/O City.

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

[the_ad_placement id="bottom-panorama-banner-nr-03"]
[the_ad_placement id="shortcode"]
C/O City